Danh sách tiểu hành tinh/44201–44300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
44201 1998 MS28 24/06/1998 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
44202 1998 MJ32 24/06/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
44203 1998 MN34 24/06/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
44204 1998 MJ35 24/06/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
44205 1998 MY45 24/06/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
44206 1998 OM 17/07/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
44207 1998 OJ1 21/07/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,0 km MPC · JPL
44208 1998 OY6 20/07/1998 Xinglong SCAP 4,4 km MPC · JPL
44209 1998 OH7 28/07/1998 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
44210 1998 OX10 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
44211 1998 OC12 23/07/1998 Reedy Creek J. Broughton 2,4 km MPC · JPL
44212 1998 OJ12 29/07/1998 Reedy Creek J. Broughton 2,4 km MPC · JPL
44213 1998 OZ13 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
44214 1998 OC14 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 5,0 km MPC · JPL
44215 1998 OX14 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
44216 Olivercabasa 1998 PH 04/08/1998 Teide E. Vigil, F. Casarramona 5,1 km MPC · JPL
44217 Whittle 1998 PO1 12/08/1998 Reedy Creek J. Broughton 8,0 km MPC · JPL
44218 1998 QO1 17/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 6,2 km MPC · JPL
44219 1998 QB3 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
44220 1998 QT7 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
44221 1998 QK8 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
44222 1998 QG9 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
44223 1998 QH10 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
44224 1998 QP10 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
44225 1998 QY10 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
44226 1998 QZ11 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
44227 1998 QP14 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
44228 1998 QT16 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
44229 1998 QH22 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
44230 1998 QS22 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
44231 1998 QE25 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44232 1998 QJ28 25/08/1998 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
44233 1998 QM28 26/08/1998 Prescott P. G. Comba 5,1 km MPC · JPL
44234 1998 QE29 26/08/1998 Ondřejov L. Kotková 5,5 km MPC · JPL
44235 1998 QL31 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
44236 1998 QA33 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44237 1998 QC33 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
44238 1998 QV33 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44239 1998 QR34 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44240 1998 QB35 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
44241 1998 QU36 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
44242 1998 QB37 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
44243 1998 QN37 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
44244 1998 QP38 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
44245 1998 QG40 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
44246 1998 QQ40 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
44247 1998 QR40 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
44248 1998 QT41 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
44249 1998 QH42 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
44250 1998 QT42 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
44251 1998 QZ43 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
44252 1998 QF44 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
44253 1998 QO44 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
44254 1998 QM45 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
44255 1998 QV45 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
44256 1998 QJ46 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44257 1998 QQ47 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
44258 1998 QT47 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
44259 1998 QW48 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
44260 1998 QO49 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
44261 1998 QR50 17/08/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
44262 1998 QR51 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
44263 Nansouty 1998 QR53 28/08/1998 Dax P. Dupouy, F. Maréchal 4,0 km MPC · JPL
44264 1998 QH54 27/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
44265 1998 QN54 27/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
44266 1998 QV55 26/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,8 km MPC · JPL
44267 1998 QZ55 29/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 4,3 km MPC · JPL
44268 1998 QX60 23/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
44269 1998 QY60 23/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
44270 1998 QV66 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
44271 1998 QY67 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
44272 1998 QB70 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
44273 1998 QH70 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44274 1998 QU70 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44275 1998 QP71 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44276 1998 QZ71 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
44277 1998 QY72 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
44278 1998 QU74 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
44279 1998 QH75 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44280 1998 QE77 24/08/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
44281 1998 QX77 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
44282 1998 QB78 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
44283 1998 QP78 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
44284 1998 QX78 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
44285 1998 QD80 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
44286 1998 QK83 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
44287 1998 QO85 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
44288 1998 QP85 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
44289 1998 QU86 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
44290 1998 QA87 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
44291 1998 QL87 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
44292 1998 QO87 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
44293 1998 QQ87 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
44294 1998 QE89 24/08/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
44295 1998 QU89 24/08/1998 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
44296 1998 QM90 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
44297 1998 QF93 28/08/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
44298 1998 QD94 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
44299 1998 QX94 19/08/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
44300 1998 QC95 19/08/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL