Danh sách tiểu hành tinh/452001–452100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
452001 2014 OP46 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
452002 2014 OG48 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
452003 2014 OR48 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
452004 2014 OA54 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
452005 2014 OL54 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
452006 2014 OX57 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
452007 2014 OB67 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
452008 2014 OU87 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
452009 2014 OO88 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
452010 2014 OO90 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
452011 2014 OT92 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
452012 2014 OC93 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
452013 2014 OA97 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
452014 2014 OJ104 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
452015 2014 OO114 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
452016 2014 OX114 20/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
452017 2014 OO117 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
452018 2014 OJ119 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
452019 2014 OU119 09/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
452020 2014 OG120 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
452021 2014 OL122 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
452022 2014 OD124 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
452023 2014 OG125 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
452024 2014 OY125 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
452025 2014 OS135 17/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
452026 2014 OA138 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
452027 2014 OE141 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
452028 2014 OD151 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
452029 2014 OC152 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
452030 2014 OP154 07/07/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
452031 2014 OL155 26/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
452032 2014 OO165 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
452033 2014 OQ165 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
452034 2014 OD166 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
452035 2014 OQ166 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
452036 2014 OC167 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
452037 2014 OW167 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
452038 2014 OM169 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
452039 2014 OB178 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
452040 2014 OF179 06/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
452041 2014 OG181 09/07/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
452042 2014 OG199 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
452043 2014 OQ202 06/02/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
452044 2014 OX209 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
452045 2014 OT216 31/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
452046 2014 OY239 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
452047 2014 OD240 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
452048 2014 OF240 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
452049 2014 OC243 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
452050 2014 OL243 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
452051 2014 OA246 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
452052 2014 OA253 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
452053 2014 OP253 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
452054 2014 OG274 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
452055 2014 ON274 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
452056 2014 OZ280 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
452057 2014 OB286 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
452058 2014 OW301 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
452059 2014 OW303 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
452060 2014 OV304 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
452061 2014 OU305 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
452062 2014 OY308 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
452063 2014 ON310 18/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
452064 2014 OE311 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
452065 2014 OC313 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
452066 2014 OP324 19/11/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
452067 2014 OY330 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
452068 2014 OE333 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
452069 2014 OD334 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
452070 2014 OR340 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
452071 2014 OE351 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
452072 2014 ON353 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
452073 2014 OS353 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
452074 2014 OQ358 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
452075 2014 OW365 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
452076 2014 OQ377 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
452077 2014 OR380 06/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
452078 2014 OG382 08/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
452079 2014 OC385 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
452080 2014 OJ386 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
452081 2014 PC2 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
452082 2014 PR5 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
452083 2014 PL6 16/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
452084 2014 PH18 24/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
452085 2014 PG19 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
452086 2014 PK30 12/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
452087 2014 PO32 11/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
452088 2014 PZ33 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
452089 2014 PA45 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
452090 2014 PD55 02/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
452091 2014 QV31 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
452092 2014 QA34 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
452093 2014 QL34 09/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
452094 2014 QH35 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
452095 2014 QM35 24/06/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
452096 2014 QN35 01/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
452097 2014 QB36 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
452098 2014 QW50 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
452099 2014 QJ83 24/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
452100 2014 QD99 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL