Danh sách tiểu hành tinh/450901–451000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
450901 2008 CD21 03/02/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
450902 2008 CB60 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
450903 2008 CL77 06/02/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
450904 2008 CT108 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
450905 2008 CK118 03/02/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
450906 2008 CL122 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
450907 2008 CV128 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
450908 2008 CX144 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
450909 2008 CX160 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
450910 2008 CB176 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
450911 2008 CF180 01/01/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
450912 2008 CO206 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
450913 2008 CC207 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
450914 2008 CU214 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
450915 2008 DD3 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
450916 2008 DD7 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
450917 2008 DH34 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
450918 2008 DZ40 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
450919 2008 DN48 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
450920 2008 DB51 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
450921 2008 DH89 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
450922 2008 ED1 02/03/2008 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 2,5 km MPC · JPL
450923 2008 EK5 13/02/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
450924 2008 EN8 28/02/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
450925 2008 EB33 12/01/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
450926 2008 ER46 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
450927 2008 EB47 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
450928 2008 EY76 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
450929 2008 EE99 14/02/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
450930 2008 EW148 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
450931 Coculescu 2008 EX154 11/03/2008 La Silla EURONEAR 2,2 km MPC · JPL
450932 2008 EG165 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
450933 2008 FY14 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
450934 2008 FS15 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
450935 2008 FX21 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
450936 2008 FN23 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
450937 2008 FJ46 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
450938 2008 FE78 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
450939 2008 FQ79 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
450940 2008 FU87 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
450941 2008 FD97 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
450942 2008 FH109 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
450943 2008 FC126 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
450944 2008 FR127 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
450945 2008 FM132 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
450946 2008 FL135 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
450947 2008 GS114 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
450948 2008 GD127 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
450949 2008 GG138 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
450950 2008 GW141 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
450951 2008 HL8 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
450952 2008 HF19 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
450953 2008 HC58 04/04/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
450954 2008 HC65 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
450955 2008 JX22 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
450956 2008 JS28 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
450957 2008 JT33 11/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
450958 2008 JE40 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
450959 2008 KF1 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
450960 2008 KB2 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
450961 2008 KD4 13/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
450962 2008 KD24 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
450963 2008 KN34 31/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
450964 2008 KG39 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
450965 2008 NW3 13/07/2008 Eskridge G. Hug 590 m MPC · JPL
450966 2008 PK8 26/07/2008 Siding Spring SSS 650 m MPC · JPL
450967 2008 PW8 06/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 590 m MPC · JPL
450968 2008 QA32 30/08/2008 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
450969 2008 QS38 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
450970 2008 QX45 26/08/2008 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
450971 2008 RD43 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
450972 2008 RJ72 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
450973 2008 RP75 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
450974 2008 RM144 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
450975 2008 RM146 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
450976 2008 SN4 22/09/2008 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
450977 2008 SM7 23/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
450978 2008 SB9 22/09/2008 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
450979 2008 SO28 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
450980 2008 SL30 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
450981 2008 SM84 27/09/2008 Taunus S. Karge, E. Schwab 710 m MPC · JPL
450982 2008 SX94 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
450983 2008 SV122 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
450984 2008 SL193 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
450985 2008 SN223 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
450986 2008 SB285 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
450987 2008 SA293 20/09/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
450988 2008 SO303 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
450989 2008 SD309 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
450990 2008 SO309 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
450991 2008 TG2 03/10/2008 Tiki N. Teamo 820 m MPC · JPL
450992 2008 TJ21 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
450993 2008 TK48 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
450994 2008 TL49 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
450995 2008 TW55 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
450996 2008 TZ57 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
450997 2008 TZ89 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
450998 2008 TV91 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
450999 2008 TL106 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 410 m MPC · JPL
451000 2008 TW114 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also