Danh sách tiểu hành tinh/449901–450000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
449901 2015 MX112 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
449902 2015 MZ112 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
449903 2015 MH113 16/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
449904 2015 MN115 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
449905 2015 MT117 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
449906 2015 MY125 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
449907 2015 MK127 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
449908 2015 MQ127 01/11/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
449909 2015 MF128 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
449910 2015 MZ128 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
449911 2015 NB3 12/10/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
449912 2015 NB4 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
449913 2015 NO4 24/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
449914 2015 NS8 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
449915 2015 NP9 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
449916 2015 NQ15 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
449917 2015 NH17 19/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
449918 2015 NB24 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
449919 2015 NR24 23/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
449920 2015 NT24 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
449921 2015 OD2 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
449922 Bailey 2015 OM9 09/06/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
449923 2015 OH13 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
449924 2015 OJ13 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
449925 2015 OY14 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
449926 2015 OL15 27/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
449927 2015 OX18 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
449928 2015 OJ23 03/10/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
449929 2015 OT23 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
449930 2015 OB24 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
449931 2015 OK24 13/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
449932 2015 OM24 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
449933 2015 OU24 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
449934 2015 OX25 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
449935 2015 ON33 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
449936 2015 OW35 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
449937 2015 OJ36 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
449938 2015 OB41 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
449939 2015 OB43 29/08/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
449940 2015 OK44 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
449941 2015 OX44 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
449942 2015 OE45 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
449943 2015 OF45 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
449944 2015 OT45 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
449945 2015 OD46 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
449946 2015 OY52 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
449947 2015 OC67 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
449948 2015 OJ68 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
449949 2015 OT73 03/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
449950 2015 OB75 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
449951 2015 OW75 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
449952 2015 OL76 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
449953 2015 OS76 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
449954 2015 OW76 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
449955 2015 OX76 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
449956 2015 OA78 29/09/1997 Xinglong SCAP 860 m MPC · JPL
449957 2015 PD1 03/03/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
449958 2015 PG2 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
449959 2015 PS2 15/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
449960 2015 PU2 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
449961 2015 PX2 03/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
449962 2015 PF3 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
449963 2015 PT3 22/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
449964 2015 PW4 05/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
449965 2015 PZ4 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
449966 2015 PW7 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
449967 2015 PA8 13/04/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
449968 2015 PU12 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
449969 2015 PN30 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
449970 2015 PV30 06/08/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
449971 2015 PV35 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
449972 2015 PX35 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
449973 2015 PM37 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
449974 2015 PW37 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
449975 2015 PY37 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
449976 2015 PG39 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
449977 2015 PU44 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
449978 2015 PA47 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
449979 2015 PX47 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
449980 2015 PB48 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
449981 2015 PQ75 14/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
449982 2015 PH77 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
449983 2015 PJ97 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
449984 2015 PN116 24/08/1998 Caussols ODAS 1,5 km MPC · JPL
449985 2015 PS122 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
449986 2015 PX127 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
449987 2015 PE132 07/12/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
449988 2015 PK132 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
449989 2015 PU143 13/04/2010 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
449990 2015 PS153 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
449991 2015 PB165 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
449992 2015 PF171 12/09/2001 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
449993 2015 PV202 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
449994 2015 PG221 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
449995 2015 PR229 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
449996 2015 PB230 25/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
449997 2015 PD230 08/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
449998 2015 PD237 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
449999 2015 PN257 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
450000 2015 PB278 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also