Danh sách tiểu hành tinh/450101–450200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
450101 2015 RN97 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
450102 2015 RJ100 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
450103 2015 RS101 18/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
450104 2015 RZ102 29/08/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
450105 2015 RA104 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
450106 2015 RP104 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
450107 2015 RW104 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
450108 2015 RH105 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
450109 2015 RK105 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
450110 2015 RO105 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
450111 2015 RZ105 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
450112 2015 RG106 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
450113 2015 RR106 01/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
450114 2015 RL107 22/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
450115 2015 RU107 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
450116 2015 RP108 26/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
450117 2015 RB109 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
450118 2015 RD110 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
450119 2015 RS114 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
450120 2015 RE117 16/10/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
450121 2015 RF121 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
450122 2015 RW124 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
450123 2015 RK131 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
450124 2015 RB139 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
450125 2015 RV198 24/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
450126 2015 RJ213 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
450127 2015 RS213 01/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
450128 2015 RT243 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
450129 2015 RD245 06/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
450130 2015 SP3 23/05/2006 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
450131 2015 SE5 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
450132 2015 SO5 10/10/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
450133 2015 SW5 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
450134 1994 WH4 26/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
450135 1995 SW20 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
450136 1995 SZ57 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
450137 1996 AF6 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
450138 1998 BO26 28/01/1998 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
450139 1998 SR148 26/09/1998 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
450140 1998 TL27 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
450141 1998 VH43 20/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
450142 1998 XN2 09/12/1998 Socorro LINEAR 370 m MPC · JPL
450143 1999 ED5 13/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
450144 1999 RJ30 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
450145 1999 RU140 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
450146 1999 TZ70 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
450147 1999 TT84 13/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
450148 1999 TJ170 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
450149 1999 VZ109 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
450150 1999 VA119 18/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
450151 1999 VK129 11/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
450152 1999 VA147 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
450153 2000 AL48 06/01/2000 Prescott P. G. Comba 1,4 km MPC · JPL
450154 2000 AM49 05/01/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
450155 2000 AK126 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
450156 2000 AT210 18/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
450157 2000 DE65 29/02/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
450158 2000 DW98 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
450159 2000 JJ5 03/05/2000 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
450160 2000 RM12 01/09/2000 Socorro LINEAR APO 1,6 km MPC · JPL
450161 2000 YE29 22/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
450162 2001 KJ33 24/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
450163 2001 ML31 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
450164 2001 OP2 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
450165 2001 QL189 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
450166 2001 RP122 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
450167 2001 RW149 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
450168 2001 SS140 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
450169 2001 SB198 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
450170 2001 SV201 19/09/2001 Socorro LINEAR 470 m MPC · JPL
450171 2001 SW317 19/09/2001 Socorro LINEAR 18466| 2,5 km MPC · JPL
450172 2001 SV332 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
450173 2001 TZ9 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
450174 2001 TD19 15/10/2001 Nashville R. Clingan 860 m MPC · JPL
450175 2001 TZ96 14/10/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
450176 2001 TV99 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
450177 2001 TQ161 11/10/2001 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
450178 2001 TV251 14/10/2001 Apache Point SDSS 540 m MPC · JPL
450179 2001 TW259 10/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
450180 2001 TR260 14/10/2001 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
450181 2001 VH63 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
450182 2001 VY73 11/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
450183 2001 VX83 11/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
450184 2001 VY88 11/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
450185 2001 WJ2 19/11/2001 Socorro LINEAR 370 m MPC · JPL
450186 2001 WA21 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
450187 2001 WC56 19/11/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
450188 2001 XB33 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
450189 2001 XY72 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 32418| 2,2 km MPC · JPL
450190 2001 XJ104 15/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
450191 2001 XA223 15/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
450192 2001 XQ228 15/12/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
450193 2001 XD229 15/12/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
450194 2002 CN38 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
450195 2002 CZ195 10/02/2002 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
450196 2002 CZ288 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
450197 2002 EG24 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
450198 2002 EW119 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
450199 2002 GN120 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
450200 2002 GW189 05/04/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL