Danh sách tiểu hành tinh/446101–446200

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
446101 2013 CC216 21/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
446102 2013 DN2 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
446103 2013 DC3 27/07/2009 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
446104 2013 DF3 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
446105 2013 DN4 29/08/2011 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
446106 2013 DQ4 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
446107 2013 DR4 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
446108 2013 DU4 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
446109 2013 DG5 17/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
446110 2013 DT6 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
446111 2013 DJ11 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
446112 2013 DM13 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
446113 2013 DT15 15/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
446114 2013 EK1 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
446115 2013 EZ1 11/02/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
446116 2013 EL6 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
446117 2013 ES6 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
446118 2013 ER7 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
446119 2013 EW8 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
446120 2013 EB9 05/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
446121 2013 EH9 22/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
446122 2013 EG12 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
446123 2013 EW19 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
446124 2013 EN21 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
446125 2013 EM22 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
446126 2013 EF30 03/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
446127 2013 EJ32 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
446128 2013 EW32 21/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
446129 2013 EC33 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
446130 2013 ES33 21/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
446131 2013 EB35 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
446132 2013 EL47 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
446133 2013 EV48 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
446134 2013 EF51 01/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
446135 2013 ET55 14/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
446136 2013 EV60 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
446137 2013 EB65 06/04/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
446138 2013 EW70 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
446139 2013 EA72 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
446140 2013 EG78 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
446141 2013 EZ79 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
446142 2013 EN80 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
446143 2013 EW83 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
446144 2013 EE86 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
446145 2013 EB93 01/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
446146 2013 EV94 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
446147 2013 EA95 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
446148 2013 ED97 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
446149 2013 ED99 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
446150 2013 EO102 11/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
446151 2013 EW104 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
446152 2013 EZ104 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
446153 2013 EP106 16/10/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
446154 2013 EB109 30/12/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
446155 2013 ES110 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
446156 2013 EZ113 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
446157 2013 EJ114 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
446158 2013 EK115 04/08/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
446159 2013 EA117 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
446160 2013 EP117 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
446161 2013 EH118 19/03/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
446162 2013 EC119 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
446163 2013 EE119 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
446164 2013 ED120 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
446165 2013 EF122 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
446166 2013 EX122 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
446167 2013 EB123 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
446168 2013 EO123 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
446169 2013 EP124 04/11/2004 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
446170 2013 EQ124 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
446171 2013 ED125 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
446172 2013 ED126 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
446173 2013 EC128 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
446174 2013 EX133 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
446175 2013 ER143 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
446176 2013 FD2 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
446177 2013 FN2 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
446178 2013 FC6 03/07/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
446179 2013 FE7 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
446180 2013 FS9 11/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
446181 2013 FL10 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
446182 2013 FQ11 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
446183 2013 FR11 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
446184 2013 FZ15 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
446185 2013 FF17 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
446186 2013 FM17 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
446187 2013 FV17 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
446188 2013 FX18 31/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
446189 2013 FA20 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
446190 2013 FM20 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
446191 2013 FB23 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
446192 2013 FQ25 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
446193 2013 FZ26 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
446194 2013 FC27 27/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
446195 2013 FJ27 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
446196 2013 GL 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
446197 2013 GN 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
446198 2013 GS 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
446199 2013 GU1 26/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
446200 2013 GG2 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL