Danh sách tiểu hành tinh/446001–446100

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
446001 2013 CD23 29/08/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
446002 2013 CE26 07/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
446003 2013 CZ26 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
446004 2013 CO29 18/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
446005 2013 CO34 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
446006 2013 CR34 06/02/2000 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
446007 2013 CC35 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
446008 2013 CP37 06/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
446009 2013 CB39 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
446010 2013 CB40 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
446011 2013 CJ41 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
446012 2013 CY46 31/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
446013 2013 CW47 04/04/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
446014 2013 CN51 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
446015 2013 CS52 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
446016 2013 CK53 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
446017 2013 CP53 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
446018 2013 CS53 07/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
446019 2013 CX53 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
446020 2013 CH56 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
446021 2013 CC57 17/01/2013 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
446022 2013 CV57 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
446023 2013 CL60 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
446024 2013 CV64 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
446025 2013 CQ65 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
446026 2013 CY68 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
446027 2013 CD73 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
446028 2013 CH74 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
446029 2013 CQ78 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
446030 2013 CR78 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
446031 2013 CC81 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
446032 2013 CY83 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
446033 2013 CU86 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
446034 2013 CA90 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
446035 2013 CV94 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
446036 2013 CK95 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
446037 2013 CN95 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
446038 2013 CZ100 17/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
446039 2013 CW102 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
446040 2013 CS103 22/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
446041 2013 CH105 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
446042 2013 CU105 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
446043 2013 CP106 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
446044 2013 CR106 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
446045 2013 CG107 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
446046 2013 CU108 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
446047 2013 CX111 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
446048 2013 CB114 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
446049 2013 CA115 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
446050 2013 CP118 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
446051 2013 CU118 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
446052 2013 CL120 12/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
446053 2013 CT120 10/02/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
446054 2013 CC121 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
446055 2013 CL122 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
446056 2013 CD124 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
446057 2013 CE124 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
446058 2013 CE126 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
446059 2013 CU132 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
446060 2013 CQ134 14/03/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
446061 2013 CP135 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
446062 2013 CU135 31/10/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
446063 2013 CX136 15/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
446064 2013 CC137 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
446065 2013 CS148 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
446066 2013 CR150 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
446067 2013 CP151 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
446068 2013 CQ151 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
446069 2013 CO155 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
446070 2013 CV156 19/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
446071 2013 CC159 14/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
446072 2013 CE159 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
446073 2013 CC162 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
446074 2013 CV162 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 2,5 km MPC · JPL
446075 2013 CR166 24/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
446076 2013 CD168 02/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
446077 2013 CE169 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 720 m MPC · JPL
446078 2013 CA170 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
446079 2013 CV170 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
446080 2013 CV171 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
446081 2013 CW172 08/02/2013 XuYi PMO NEO 3,2 km MPC · JPL
446082 2013 CQ174 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
446083 2013 CT177 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
446084 2013 CX178 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
446085 2013 CW179 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
446086 2013 CZ179 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
446087 2013 CN183 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
446088 2013 CK185 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
446089 2013 CD186 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
446090 2013 CF186 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
446091 2013 CV186 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
446092 2013 CE187 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
446093 2013 CX188 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
446094 2013 CN190 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
446095 2013 CR190 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
446096 2013 CC191 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
446097 2013 CW197 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
446098 2013 CO206 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
446099 2013 CP208 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
446100 2013 CN215 12/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL