Danh sách tiểu hành tinh/445801–445900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
445801 2012 BD34 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
445802 2012 BD48 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
445803 2012 BN58 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
445804 2012 BJ67 26/07/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
445805 2012 BH76 18/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
445806 2012 BK81 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
445807 2012 BP81 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
445808 2012 BK84 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
445809 2012 BS86 10/01/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
445810 2012 BK89 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
445811 2012 BU90 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
445812 2012 BX110 27/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
445813 2012 BH112 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
445814 2012 BO112 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
445815 2012 BF117 27/07/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
445816 2012 BH120 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
445817 2012 BM124 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
445818 2012 BR128 25/07/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
445819 2012 BF130 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
445820 2012 BQ131 06/08/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
445821 2012 BV135 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
445822 2012 BK139 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
445823 2012 BO151 21/11/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
445824 2012 BF152 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
445825 2012 CR2 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
445826 2012 CQ5 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
445827 2012 CV9 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
445828 2012 CW17 10/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
445829 2012 CG18 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
445830 2012 CL19 11/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 130 m MPC · JPL
445831 2012 CR33 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
445832 2012 CU40 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
445833 2012 CT41 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
445834 2012 CX44 07/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
445835 2012 CN52 29/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
445836 2012 CG53 18/01/2012 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
445837 2012 DO7 09/08/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
445838 2012 DT10 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
445839 2012 DW12 04/11/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
445840 2012 DE25 22/01/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
445841 2012 DT25 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
445842 2012 DA31 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
445843 2012 DB54 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
445844 2012 DS55 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
445845 2012 DD56 03/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
445846 2012 DP89 17/01/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
445847 2012 ET16 21/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
445848 2012 FX26 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
445849 2012 FO45 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
445850 2012 FF63 22/01/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
445851 2012 FC75 26/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
445852 2012 FU81 14/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
445853 2012 GH32 26/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
445854 2012 HT20 26/09/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
445855 2012 HG42 17/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
445856 2012 HD56 13/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
445857 2012 MR6 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
445858 2012 OL 09/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
445859 2012 SX46 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
445860 2012 SD51 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
445861 2012 TU10 06/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
445862 2012 TO54 11/03/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
445863 2012 TS57 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
445864 2012 TH66 23/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
445865 2012 TC69 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
445866 2012 TN87 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
445867 2012 TD120 16/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
445868 2012 TQ149 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
445869 2012 TU155 16/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
445870 2012 TS168 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
445871 2012 TZ193 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
445872 2012 TU206 06/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
445873 2012 TB243 14/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
445874 2012 TS255 15/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
445875 2012 TA284 15/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
445876 2012 UQ26 25/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
445877 2012 UT45 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
445878 2012 UH56 13/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
445879 2012 UG91 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
445880 2012 UF99 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
445881 2012 UN116 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
445882 2012 UL124 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
445883 2012 UR133 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
445884 2012 UZ149 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
445885 2012 UO163 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
445886 2012 VZ 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
445887 2012 VL10 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
445888 2012 VJ16 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
445889 2012 VB17 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
445890 2012 VA18 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
445891 2012 VU24 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
445892 2012 VH34 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
445893 2012 VC39 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
445894 2012 VV42 06/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
445895 2012 VD44 05/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
445896 2012 VY57 20/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
445897 2012 VP73 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
445898 2012 VD81 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
445899 2012 VA82 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
445900 2012 VH82 16/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL