Danh sách tiểu hành tinh/443701–443800

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
443701 2015 KE110 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
443702 2015 KA111 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
443703 2015 KQ111 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
443704 2015 KU111 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
443705 2015 KM112 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
443706 2015 KD113 22/02/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
443707 2015 KU113 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
443708 2015 KY122 28/03/2009 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
443709 2015 KC132 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
443710 2015 KM133 17/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
443711 2015 KA135 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
443712 2015 KZ136 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
443713 2015 KO142 15/05/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
443714 2015 KR144 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
443715 2015 KX146 26/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
443716 2015 KC148 20/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
443717 2015 KA157 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
443718 2015 KB160 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
443719 2015 LC1 24/02/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
443720 2015 LF1 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
443721 2015 LL2 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
443722 2015 LM9 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
443723 2015 LT9 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
443724 2015 LH12 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
443725 2015 LK13 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
443726 2015 LS15 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
443727 2015 LT15 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
443728 2015 LK19 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
443729 2015 LF20 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
443730 2015 LL20 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
443731 2015 LX21 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
443732 2015 LD22 17/05/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
443733 2015 LE22 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
443734 2015 LH22 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
443735 2015 LC23 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
443736 2015 LK23 30/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
443737 2015 LT29 28/08/2011 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
443738 2015 LP30 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
443739 2015 LP31 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
443740 2015 LF32 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
443741 2015 LZ32 23/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
443742 2015 LX33 24/06/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
443743 2015 LM34 17/02/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
443744 2015 LX34 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
443745 2015 LB35 15/01/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
443746 2015 LE35 15/05/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
443747 2015 LF38 19/11/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
443748 2015 LO38 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
443749 2015 LM39 27/06/2008 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
443750 2015 MG 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
443751 2015 MU6 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
443752 2015 ML7 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443753 2015 MW7 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
443754 2015 MK8 18/06/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
443755 2015 MV8 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443756 2015 MB9 08/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
443757 2015 MF9 30/09/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
443758 2015 MB11 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
443759 2015 MU23 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
443760 2015 MC24 15/09/2012 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
443761 2015 MV25 14/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
443762 2015 MR26 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
443763 2015 ME31 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
443764 2015 MG44 14/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
443765 2015 MU52 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
443766 2015 MC55 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
443767 2015 MG55 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
443768 2015 MB56 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
443769 2015 MQ56 22/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
443770 2015 MW56 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
443771 2015 ME57 06/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
443772 2015 MU57 14/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
443773 2015 MB59 16/08/2004 Siding Spring SSS 5,7 km MPC · JPL
443774 2015 MK65 14/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
443775 2015 MW65 19/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,8 km MPC · JPL
443776 2015 MC67 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
443777 2015 MS67 23/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443778 2015 MX67 21/08/2004 Siding Spring SSS 5,6 km MPC · JPL
443779 2015 ML68 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
443780 2015 MO68 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
443781 2015 MW71 26/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
443782 2015 MN73 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
443783 2015 MB74 20/11/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
443784 2015 ML74 24/05/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
443785 2015 MH78 24/06/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
443786 2015 ME89 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
443787 2015 MD91 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
443788 2015 MF92 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
443789 2015 MZ92 29/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
443790 2015 MB93 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
443791 2015 MC93 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
443792 2015 ML93 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
443793 2015 MO93 23/05/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
443794 2015 MS93 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
443795 1917 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
443796 1960 SW 24/09/1960 Palomar L. D. Schmadel, R. M. Stoss 1,6 km MPC · JPL
443797 1994 SQ11 29/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
443798 1995 CO2 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
443799 1995 UB19 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
443800 1995 VL5 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL