Danh sách tiểu hành tinh/443601–443700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
443601 2014 KA98 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
443602 2014 KE98 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
443603 2014 KM100 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
443604 2014 KP101 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
443605 2014 LZ2 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443606 2014 LG8 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
443607 2014 LT8 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
443608 2014 LA10 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
443609 2014 LX10 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
443610 2014 LZ10 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
443611 2014 LZ14 15/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
443612 2014 LA22 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
443613 2014 LC22 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
443614 2014 LT22 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
443615 2014 LA25 19/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
443616 2014 LG25 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
443617 2014 LJ25 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
443618 2014 MO1 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
443619 2014 MM2 21/02/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
443620 2014 MJ3 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
443621 2014 MK11 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
443622 2014 MA21 02/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
443623 2014 MM23 05/03/2013 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
443624 2014 ML34 22/07/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
443625 2014 MM34 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
443626 2014 MM36 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
443627 2014 MX40 20/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
443628 2014 MS46 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
443629 2014 MQ47 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
443630 2014 MM54 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
443631 2014 MD58 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
443632 2014 NA1 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
443633 2014 NH17 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
443634 2014 NR55 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
443635 2014 NW61 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
443636 2014 OE 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
443637 2014 OB6 26/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
443638 2014 OY14 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
443639 2014 OB131 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
443640 2014 OR131 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
443641 2014 OH202 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
443642 2014 OH207 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
443643 2014 OQ211 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
443644 2014 ON212 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
443645 2014 OO212 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
443646 2014 OB240 27/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
443647 2014 OX281 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
443648 2014 OO316 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
443649 2014 ON343 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
443650 2014 QU189 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
443651 2015 DS211 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
443652 2015 EU64 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
443653 2015 FO32 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
443654 2015 FT43 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
443655 2015 FP76 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
443656 2015 FB77 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
443657 2015 FK77 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
443658 2015 FY115 14/04/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
443659 2015 FM213 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
443660 2015 FH294 03/03/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
443661 2015 FF301 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
443662 2015 FC302 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
443663 2015 FY314 23/04/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
443664 2015 FX315 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
443665 2015 FO335 12/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443666 2015 FV337 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
443667 2015 FE338 12/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443668 2015 HX 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
443669 2015 HA43 19/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
443670 2015 HX60 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
443671 2015 HL94 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
443672 2015 HR148 09/09/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
443673 2015 HD155 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
443674 2015 HN170 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
443675 2015 HF171 07/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
443676 2015 KO4 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
443677 2015 KP8 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443678 2015 KJ13 17/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
443679 2015 KP13 30/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
443680 2015 KZ13 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
443681 2015 KS14 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
443682 2015 KZ15 30/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
443683 2015 KF16 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
443684 2015 KF18 02/08/2010 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
443685 2015 KQ19 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
443686 2015 KK22 25/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443687 2015 KE36 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
443688 2015 KN38 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
443689 2015 KM39 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
443690 2015 KB41 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
443691 2015 KL41 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
443692 2015 KD47 03/03/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
443693 2015 KF64 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
443694 2015 KA101 24/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
443695 2015 KJ103 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
443696 2015 KD107 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
443697 2015 KL108 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
443698 2015 KS108 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
443699 2015 KU109 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
443700 2015 KB110 31/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL