Danh sách tiểu hành tinh/443101–443200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
443101 2013 JM31 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
443102 2013 WS 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
443103 2013 WT67 29/11/2013 Kitt Peak Spacewatch APO +1km · PHA · 890 m MPC · JPL
443104 2013 XK22 14/12/2013 Catalina CSS 49 m MPC · JPL
443105 2013 YK13 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
443106 2013 YA20 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
443107 2013 YQ44 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
443108 2013 YY54 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
443109 2013 YG69 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443110 2013 YB73 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
443111 2013 YZ73 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
443112 2013 YV84 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
443113 2013 YQ88 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
443114 2013 YL96 27/03/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
443115 2014 AU6 31/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
443116 2014 AQ19 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
443117 2014 AE24 03/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
443118 2014 AA27 04/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
443119 2014 AN32 06/12/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
443120 2014 AU32 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
443121 2014 AW43 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
443122 2014 AG45 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
443123 2014 AG46 31/01/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
443124 2014 AH50 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
443125 2014 AS51 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
443126 2014 AN54 12/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
443127 2014 BK8 21/11/2000 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
443128 2014 BN8 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
443129 2014 BS8 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
443130 2014 BA9 03/02/2006 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
443131 2014 BL9 14/07/2004 Siding Spring SSS 620 m MPC · JPL
443132 2014 BT12 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
443133 2014 BW16 23/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
443134 2014 BL19 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
443135 2014 BJ21 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
443136 2014 BP21 09/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
443137 2014 BB22 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
443138 2014 BE25 01/02/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
443139 2014 BV27 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
443140 2014 BG29 25/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
443141 2014 BN34 31/01/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
443142 2014 BA35 21/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
443143 2014 BB37 24/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
443144 2014 BM38 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
443145 2014 BB40 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
443146 2014 BY44 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
443147 2014 BG45 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
443148 2014 BS47 16/03/1994 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
443149 2014 BU57 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
443150 2014 BC63 29/01/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
443151 2014 CB 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
443152 2014 CY3 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
443153 2014 CR5 01/05/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
443154 2014 CQ6 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
443155 2014 CU7 22/08/1998 Xinglong SCAP 2,2 km MPC · JPL
443156 2014 CF8 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
443157 2014 CF9 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
443158 2014 CX9 26/02/2000 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
443159 2014 CV15 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
443160 2014 CA17 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
443161 2014 CH17 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
443162 2014 CQ17 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
443163 2014 CD19 04/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
443164 2014 CT19 21/12/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
443165 2014 CY21 26/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
443166 2014 CA23 12/01/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
443167 2014 DY5 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
443168 2014 DA7 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
443169 2014 DE7 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
443170 2014 DG9 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
443171 2014 DA15 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
443172 2014 DN15 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
443173 2014 DT15 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
443174 2014 DJ16 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
443175 2014 DT18 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443176 2014 DU18 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
443177 2014 DF21 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
443178 2014 DG21 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443179 2014 DX24 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
443180 2014 DC26 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
443181 2014 DF27 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
443182 2014 DX28 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
443183 2014 DH29 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
443184 2014 DR30 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
443185 2014 DB34 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
443186 2014 DU37 02/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
443187 2014 DM38 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
443188 2014 DY38 11/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
443189 2014 DY39 25/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
443190 2014 DC43 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
443191 2014 DD46 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
443192 2014 DJ47 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
443193 2014 DA48 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443194 2014 DJ49 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443195 2014 DK50 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
443196 2014 DS52 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
443197 2014 DP53 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
443198 2014 DG56 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
443199 2014 DR58 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
443200 2014 DZ65 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL