Danh sách tiểu hành tinh/443001–443100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
443001 2013 CV191 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
443002 2013 CO193 01/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
443003 2013 CA194 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
443004 2013 CU194 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
443005 2013 CL195 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
443006 2013 CX195 01/08/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
443007 2013 CV198 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
443008 2013 CS199 30/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
443009 2013 CU201 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
443010 2013 CE212 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
443011 2013 CQ214 06/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
443012 2013 CE216 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
443013 2013 DO2 01/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
443014 2013 DT2 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
443015 2013 DS7 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
443016 2013 DD11 31/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
443017 2013 DL11 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
443018 2013 EN4 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
443019 2013 EG10 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
443020 2013 EX10 28/06/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
443021 2013 EE13 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
443022 2013 EK13 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
443023 2013 EM14 16/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
443024 2013 EX15 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
443025 2013 EX22 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
443026 2013 EY23 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
443027 2013 ED24 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
443028 2013 EM25 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
443029 2013 EY32 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
443030 2013 ET34 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
443031 2013 EP36 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
443032 2013 EY36 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
443033 2013 EB40 14/02/2013 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
443034 2013 EJ43 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
443035 2013 EJ59 04/05/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
443036 2013 EN65 14/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
443037 2013 EY65 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
443038 2013 EZ67 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
443039 2013 ET81 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
443040 2013 EA90 09/02/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
443041 2013 EM94 07/02/2013 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
443042 2013 EN95 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
443043 2013 ES101 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
443044 2013 EX102 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
443045 2013 EJ104 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
443046 2013 EX104 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
443047 2013 EX106 25/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
443048 2013 EK109 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
443049 2013 EK110 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
443050 2013 EV111 09/11/2010 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
443051 2013 EA114 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
443052 2013 EN119 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
443053 2013 EP119 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
443054 2013 ES126 30/06/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
443055 2013 EP138 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
443056 2013 FG6 14/07/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
443057 2013 FU7 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
443058 2013 FK11 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
443059 2013 FP13 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
443060 2013 FN15 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
443061 2013 FB16 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
443062 2013 FM16 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
443063 2013 FQ20 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
443064 2013 FJ25 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
443065 2013 FK25 14/02/2013 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
443066 2013 GV2 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
443067 2013 GD4 18/03/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
443068 2013 GJ4 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
443069 2013 GC11 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
443070 2013 GO11 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
443071 2013 GO13 30/03/2008 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
443072 2013 GX14 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
443073 2013 GC20 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
443074 2013 GQ25 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
443075 2013 GV25 18/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
443076 2013 GP27 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
443077 2013 GC28 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
443078 2013 GF36 16/09/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
443079 2013 GH37 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
443080 2013 GD43 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
443081 2013 GM45 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
443082 2013 GO62 01/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
443083 2013 GG64 28/04/2008 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
443084 2013 GD68 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
443085 2013 GN68 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
443086 2013 GQ69 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
443087 2013 GC117 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
443088 2013 GH117 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
443089 2013 GD128 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
443090 2013 GV128 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
443091 2013 HT1 21/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
443092 2013 HV4 18/03/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
443093 2013 HO9 25/01/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
443094 2013 HN15 10/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
443095 2013 HB18 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
443096 2013 HE21 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
443097 2013 HY48 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
443098 2013 HX110 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
443099 2013 HR150 11/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
443100 2013 JB25 23/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL