Danh sách tiểu hành tinh/43201–43300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
43201 2000 AT69 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
43202 2000 AQ70 05/01/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
43203 2000 AV70 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
43204 2000 AA71 05/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
43205 2000 AV72 05/01/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
43206 2000 AJ78 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
43207 2000 AJ79 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
43208 2000 AW98 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
43209 2000 AP101 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43210 2000 AS101 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43211 2000 AR105 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
43212 Katosawao 2000 AL113 05/01/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
43213 2000 AC132 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
43214 2000 AQ135 04/01/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
43215 2000 AN138 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
43216 2000 AB139 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
43217 2000 AE139 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43218 2000 AE143 05/01/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
43219 2000 AC150 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
43220 2000 AR150 08/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
43221 2000 AJ151 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
43222 2000 AG155 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
43223 2000 AE162 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43224 Tonypensa 2000 AP165 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
43225 2000 AW165 08/01/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
43226 2000 AM166 08/01/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
43227 2000 AR166 08/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
43228 2000 AH169 07/01/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
43229 2000 AD174 07/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
43230 2000 AX175 07/01/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
43231 2000 AU177 07/01/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
43232 2000 AH178 07/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
43233 2000 AQ179 07/01/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
43234 2000 AN186 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
43235 2000 AX197 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
43236 2000 AB199 08/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
43237 2000 AB204 06/01/2000 Ondřejov P. Kušnirák 4,5 km MPC · JPL
43238 2000 AT233 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43239 2000 AK238 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
43240 2000 AP240 07/01/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
43241 2000 AB244 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
43242 2000 AK244 08/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
43243 2000 AB253 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
43244 2000 AR253 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
43245 2000 BB15 31/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 7,5 km MPC · JPL
43246 2000 BB18 30/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
43247 2000 BV25 30/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
43248 2000 BD26 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
43249 2000 BQ29 29/01/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
43250 2000 CG3 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
43251 2000 CX4 02/02/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
43252 2000 CB10 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
43253 2000 CY18 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
43254 2000 CE35 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
43255 2000 CT62 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
43256 2000 CF82 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
43257 2000 CO87 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
43258 2000 CH91 06/02/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
43259 Wangzhenyi 2000 CK104 08/02/2000 Xinglong SCAP 6,5 km MPC · JPL
43260 2000 CV116 03/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
43261 2000 DF3 27/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 6,6 km MPC · JPL
43262 2000 DL4 28/02/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
43263 2000 DM19 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
43264 2000 DZ52 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
43265 2000 DX54 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
43266 2000 DZ83 28/02/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
43267 2000 DL84 28/02/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
43268 2000 DP93 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43269 2000 DO98 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
43270 2000 ED9 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
43271 2000 EQ13 05/03/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
43272 2000 ED34 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
43273 2000 EL41 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
43274 2000 ER56 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43275 2000 ED95 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
43276 2000 EE95 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
43277 2000 EZ96 10/03/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
43278 2000 ES109 08/03/2000 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
43279 2000 EY112 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
43280 2000 EY131 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
43281 2000 EL137 07/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
43282 Dougbock 2000 EB140 14/03/2000 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
43283 Robinbock 2000 EC143 03/03/2000 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
43284 2000 ED151 05/03/2000 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
43285 2000 ED156 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43286 2000 EA158 12/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
43287 2000 FJ3 28/03/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
43288 2000 FB16 28/03/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
43289 2000 FE44 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
43290 2000 FV48 30/03/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
43291 2000 FY48 30/03/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
43292 2000 FP49 30/03/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
43293 Banting 2000 GU1 01/04/2000 Reedy Creek J. Broughton 10 km MPC · JPL
43294 2000 GY4 02/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
43295 2000 GZ35 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
43296 2000 GM53 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43297 2000 GB64 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
43298 2000 GL67 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
43299 2000 GD73 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
43300 2000 GZ87 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL