Danh sách tiểu hành tinh/439001–439100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
439001 2010 VE82 15/09/2004 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
439002 2010 VX104 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
439003 2010 VV138 23/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
439004 2010 VJ204 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
439005 2010 WK62 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
439006 2010 WL71 16/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
439007 2010 XV69 19/11/2003 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
439008 2010 YN3 19/12/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
439009 2011 AT22 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
439010 2011 AH30 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
439011 2011 AH49 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
439012 2011 AN50 18/03/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
439013 2011 AT59 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
439014 2011 BW6 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
439015 2011 BA20 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
439016 2011 BA63 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
439017 2011 CT9 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
439018 2011 DE22 20/04/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
439019 2011 DY23 26/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
439020 2011 DG32 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
439021 2011 DQ36 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
439022 2011 DL40 11/03/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
439023 2011 DY42 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
439024 2011 EF 02/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
439025 2011 EM15 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
439026 2011 ER20 05/02/2011 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
439027 2011 EB22 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
439028 2011 EQ39 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
439029 2011 EZ76 28/02/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
439030 2011 EF85 13/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
439031 2011 FS3 20/03/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
439032 2011 FC7 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
439033 2011 FF8 16/02/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
439034 2011 FP11 25/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
439035 2011 FK17 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
439036 2011 FY40 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
439037 2011 FQ44 13/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
439038 2011 FE57 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
439039 2011 FQ68 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
439040 2011 FQ81 08/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
439041 2011 FX81 05/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
439042 2011 FC88 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
439043 2011 FT120 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
439044 2011 FV130 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
439045 2011 FN132 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
439046 2011 FH142 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
439047 2011 FA157 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
439048 2011 GG4 23/04/2004 Campo Imperatore CINEOS 660 m MPC · JPL
439049 2011 GP37 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
439050 2011 GW56 22/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
439051 2011 GU71 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
439052 2011 GY75 09/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
439053 2011 HB6 23/04/2011 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
439054 2011 HO6 04/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
439055 2011 HP7 14/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
439056 2011 HO16 04/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
439057 2011 HA18 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
439058 2011 HR29 28/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
439059 2011 HB41 26/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
439060 2011 HE55 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
439061 2011 HN66 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
439062 2011 HR67 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
439063 2011 HD74 27/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
439064 2011 HP74 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
439065 2011 HM89 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
439066 2011 HQ91 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
439067 2011 HR101 20/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
439068 2011 JM9 24/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
439069 2011 JU11 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
439070 2011 JV17 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
439071 2011 JU29 29/09/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
439072 2011 KM2 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
439073 2011 KR11 01/04/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
439074 2011 KK22 23/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
439075 2011 KZ28 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
439076 2011 KQ44 21/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
439077 2011 LB14 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
439078 2011 NU1 06/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
439079 2011 NC3 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
439080 2011 OV1 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
439081 2011 ON35 22/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
439082 2011 OS49 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
439083 2011 OC55 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
439084 2011 PO2 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
439085 2011 PN12 28/07/2011 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
439086 2011 QP5 05/05/2006 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
439087 2011 QZ10 26/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
439088 2011 QB16 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
439089 2011 QN28 09/10/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
439090 2011 QP39 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
439091 2011 QV46 07/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
439092 2011 QP59 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
439093 2011 QF94 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
439094 2011 RV12 27/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
439095 2011 ST6 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
439096 2011 SH11 09/04/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
439097 2011 SF12 22/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
439098 2011 SV15 09/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
439099 2011 SM24 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
439100 2011 SN30 19/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL