Danh sách tiểu hành tinh/434901–435000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
434901 2006 TK2 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
434902 2006 TF8 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
434903 2006 TP25 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
434904 2006 TA27 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
434905 2006 TR37 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
434906 2006 TF42 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
434907 2006 TS45 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
434908 2006 TK51 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
434909 2006 TT51 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
434910 2006 TG54 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
434911 2006 TD63 10/10/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
434912 2006 TW65 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
434913 2006 TE84 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
434914 2006 TX85 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
434915 2006 TE86 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
434916 2006 TS86 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
434917 2006 TE87 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
434918 2006 TG88 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
434919 2006 TT88 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
434920 2006 TS89 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
434921 2006 TS94 15/10/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 4,3 km MPC · JPL
434922 2006 TE98 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
434923 2006 TN99 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
434924 2006 TP100 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
434925 2006 TG102 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
434926 2006 TJ104 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
434927 2006 TB107 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
434928 2006 TE111 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,4 km MPC · JPL
434929 2006 TO116 02/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,5 km MPC · JPL
434930 2006 TV117 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
434931 2006 TL119 11/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,0 km MPC · JPL
434932 2006 TS119 11/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
434933 2006 TB121 12/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,4 km MPC · JPL
434934 2006 TF121 12/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
434935 2006 TO124 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
434936 2006 TW124 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
434937 2006 TA125 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
434938 2006 TV126 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
434939 2006 TF129 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
434940 2006 TA130 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
434941 2006 UU8 16/10/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
434942 2006 UM9 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
434943 2006 UD11 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
434944 2006 UT11 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
434945 2006 UN15 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
434946 2006 UA20 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
434947 2006 UB21 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
434948 2006 UK24 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
434949 2006 UN25 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
434950 2006 UU27 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
434951 2006 UX31 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
434952 2006 UC38 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
434953 2006 UK39 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
434954 2006 UF46 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
434955 2006 US47 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
434956 2006 UW49 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
434957 2006 UC52 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
434958 2006 UY57 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
434959 2006 UZ70 16/10/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
434960 2006 UU82 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
434961 2006 UO86 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
434962 2006 UO91 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
434963 2006 UP92 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
434964 2006 UP93 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
434965 2006 UN95 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
434966 2006 UJ100 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
434967 2006 UL101 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
434968 2006 UW104 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
434969 2006 UE109 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
434970 2006 UZ109 27/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
434971 2006 UQ116 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
434972 2006 UW118 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
434973 2006 UZ120 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
434974 2006 UH122 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
434975 2006 UO122 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
434976 2006 UP122 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
434977 2006 UT123 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
434978 2006 UA126 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
434979 2006 UN131 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
434980 2006 UD135 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
434981 2006 UZ135 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
434982 2006 UT136 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
434983 2006 UL139 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
434984 2006 UN140 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
434985 2006 UN143 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
434986 2006 UY143 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
434987 2006 UM145 14/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
434988 2006 UV155 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
434989 2006 UO185 16/10/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
434990 2006 UW198 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
434991 2006 UM208 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
434992 2006 UB209 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
434993 2006 UZ210 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
434994 2006 UD216 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
434995 2006 US225 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
434996 2006 UC242 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
434997 2006 UG247 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
434998 2006 UJ252 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
434999 2006 UD256 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
435000 2006 UP256 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also