Danh sách tiểu hành tinh/433101–433200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
433101 2012 TY103 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
433102 2012 TG105 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
433103 2012 TU106 11/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
433104 2012 TP108 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
433105 2012 TG110 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
433106 2012 TV114 08/04/2010 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
433107 2012 TP122 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
433108 2012 TN123 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
433109 2012 TP123 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
433110 2012 TE125 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
433111 2012 TM125 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
433112 2012 TO132 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
433113 2012 TU133 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
433114 2012 TQ136 24/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
433115 2012 TM138 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
433116 2012 TH143 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
433117 2012 TM150 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
433118 2012 TO160 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
433119 2012 TE161 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
433120 2012 TE167 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
433121 2012 TD170 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
433122 2012 TO170 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
433123 2012 TQ171 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
433124 2012 TR173 07/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
433125 2012 TS174 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
433126 2012 TV175 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
433127 2012 TB176 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
433128 2012 TE181 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
433129 2012 TM184 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
433130 2012 TZ185 10/06/2007 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
433131 2012 TK188 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
433132 2012 TG191 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
433133 2012 TN194 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
433134 2012 TW199 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
433135 2012 TF204 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
433136 2012 TR212 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
433137 2012 TS217 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
433138 2012 TN221 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
433139 2012 TW223 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
433140 2012 TF227 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
433141 2012 TM228 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
433142 2012 TQ228 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
433143 2012 TC230 08/02/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
433144 2012 TH231 26/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
433145 2012 TD235 16/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
433146 2012 TA236 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
433147 2012 TH240 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
433148 2012 TJ240 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
433149 2012 TU240 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
433150 2012 TD241 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
433151 2012 TV241 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
433152 2012 TY241 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
433153 2012 TQ242 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
433154 2012 TZ242 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
433155 2012 TN243 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
433156 2012 TV244 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
433157 2012 TZ247 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
433158 2012 TN249 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
433159 2012 TN255 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
433160 2012 TY255 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
433161 2012 TB258 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
433162 2012 TL258 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
433163 2012 TF259 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
433164 2012 TL259 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
433165 2012 TW260 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
433166 2012 TV263 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
433167 2012 TE278 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
433168 2012 TH286 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
433169 2012 TK289 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
433170 2012 TW289 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
433171 2012 TH291 15/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
433172 2012 TM295 16/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
433173 2012 TR295 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
433174 2012 TJ296 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
433175 2012 TF298 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
433176 2012 TL304 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
433177 2012 TR305 04/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
433178 2012 TW307 12/01/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
433179 2012 TQ308 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
433180 2012 TM314 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
433181 2012 TT314 10/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
433182 2012 TV314 13/10/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
433183 2012 TH315 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
433184 2012 TN317 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
433185 2012 TE318 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
433186 2012 TV322 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
433187 2012 UA4 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
433188 2012 US8 23/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
433189 2012 UF13 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
433190 2012 UZ17 13/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
433191 2012 UF19 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
433192 2012 UM23 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
433193 2012 UZ24 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
433194 2012 UO31 09/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
433195 2012 UR34 18/01/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
433196 2012 UP42 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
433197 2012 UD47 19/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
433198 2012 UA49 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
433199 2012 UH50 12/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
433200 2012 UM51 21/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL