Danh sách tiểu hành tinh/432101–432200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
432101 Ngari 2009 AZ28 14/01/2009 Lulin Observatory Q.-z. Ye, H.-C. Lin 3,6 km MPC · JPL
432102 2009 AN32 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
432103 2009 AB34 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
432104 2009 AL36 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
432105 2009 AG40 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
432106 2009 AP40 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
432107 2009 AY40 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
432108 2009 AS47 08/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
432109 2009 AJ48 02/01/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
432110 2009 BL3 18/01/2009 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
432111 2009 BL4 18/01/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
432112 2009 BH5 17/01/2009 Dauban F. Kugel 1,8 km MPC · JPL
432113 2009 BY10 25/01/2009 Mayhill A. Lowe 4,1 km MPC · JPL
432114 2009 BT11 20/01/2009 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
432115 2009 BO15 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
432116 2009 BG18 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
432117 2009 BZ19 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
432118 2009 BF23 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
432119 2009 BC24 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
432120 2009 BS29 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
432121 2009 BX30 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
432122 2009 BF32 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
432123 2009 BV34 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
432124 2009 BX34 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
432125 2009 BG37 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
432126 2009 BY42 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
432127 2009 BY45 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
432128 2009 BZ46 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
432129 2009 BS47 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
432130 2009 BZ48 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
432131 2009 BX52 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
432132 2009 BQ53 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
432133 2009 BX55 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
432134 2009 BH61 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
432135 2009 BZ63 20/01/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
432136 2009 BH69 25/01/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
432137 2009 BY77 25/01/2009 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
432138 2009 BT82 20/01/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
432139 2009 BL84 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
432140 2009 BP84 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
432141 2009 BF85 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
432142 2009 BW87 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
432143 2009 BP90 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
432144 2009 BJ94 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
432145 2009 BX97 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
432146 2009 BY100 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
432147 2009 BF104 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
432148 2009 BG104 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
432149 2009 BJ106 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
432150 2009 BE132 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
432151 2009 BN133 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
432152 2009 BV136 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
432153 2009 BS139 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
432154 2009 BO143 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
432155 2009 BV143 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
432156 2009 BO144 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
432157 2009 BT144 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
432158 2009 BO147 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
432159 2009 BB148 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
432160 2009 BS153 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
432161 2009 BQ156 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
432162 2009 BM159 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
432163 2009 BQ162 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
432164 2009 BM170 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
432165 2009 BK171 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
432166 2009 BA172 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
432167 2009 BS174 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
432168 2009 BT179 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
432169 2009 BV180 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
432170 2009 BJ185 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
432171 2009 BG189 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
432172 2009 CF9 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
432173 2009 CO14 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
432174 2009 CS15 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
432175 2009 CF21 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
432176 2009 CJ34 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
432177 2009 CU35 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
432178 2009 CC36 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
432179 2009 CO38 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
432180 2009 CV44 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
432181 2009 CY52 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
432182 2009 CZ53 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
432183 2009 CR57 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
432184 2009 DR 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
432185 2009 DT 18/02/2009 Mayhill A. Lowe 3,2 km MPC · JPL
432186 2009 DH4 20/02/2009 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,4 km MPC · JPL
432187 2009 DH6 17/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
432188 2009 DJ6 17/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
432189 2009 DB7 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
432190 2009 DA21 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
432191 2009 DL35 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
432192 2009 DW44 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
432193 2009 DN65 22/02/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
432194 2009 DX67 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
432195 2009 DF68 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
432196 2009 DO68 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
432197 2009 DL70 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
432198 2009 DS75 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
432199 2009 DF76 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
432200 2009 DQ78 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL