Danh sách tiểu hành tinh/430201–430300

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
430201 2013 TX137 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
430202 2013 TH139 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
430203 2013 TL139 18/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
430204 2013 TU141 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
430205 2013 TW142 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
430206 2013 TX142 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
430207 2013 TB143 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
430208 2013 TJ143 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
430209 2013 TZ143 15/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
430210 2013 TM145 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
430211 2013 UX4 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
430212 2013 UN6 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
430213 2013 UB12 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
430214 2013 UG12 23/11/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
430215 2013 UF14 06/11/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
430216 2013 VU 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
430217 2013 VS2 02/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
430218 2013 VV3 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
430219 2013 VZ5 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
430220 2013 VA9 22/11/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
430221 2013 VH10 25/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
430222 2013 VC11 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
430223 2013 VF14 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
430224 2013 VL14 12/09/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
430225 2013 VW14 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
430226 2013 VE15 01/10/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
430227 2013 VG18 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
430228 2013 VO18 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
430229 2013 VS18 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
430230 2013 VL19 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
430231 2013 VL20 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
430232 2013 VV21 31/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
430233 2013 VW21 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
430234 2013 VY21 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
430235 2013 VZ21 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
430236 2013 WQ2 21/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
430237 2013 WS3 11/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
430238 2013 WQ5 23/11/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
430239 2013 WA6 21/12/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
430240 2013 WT6 04/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
430241 2013 WN9 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
430242 2013 WP9 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
430243 2013 WG11 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
430244 2013 WQ11 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
430245 2013 WY11 16/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
430246 2013 WZ11 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
430247 2013 WG13 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
430248 2013 WT14 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
430249 2013 WQ15 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
430250 2013 WR19 26/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
430251 2013 WS19 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
430252 2013 WL20 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
430253 2013 WD22 12/05/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
430254 2013 WO26 04/09/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
430255 2013 WA29 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
430256 2013 WV30 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
430257 2013 WV31 02/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
430258 2013 WW31 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
430259 2013 WY32 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
430260 2013 WN35 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
430261 2013 WK36 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
430262 2013 WA38 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
430263 2013 WE40 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
430264 2013 WN40 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
430265 2013 WA41 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
430266 2013 WQ41 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
430267 2013 WM42 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
430268 2013 WY42 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
430269 2013 WQ46 26/03/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
430270 2013 WQ47 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
430271 2013 WJ48 24/05/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
430272 2013 WS48 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
430273 2013 WJ50 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
430274 2013 WF53 25/10/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
430275 2013 WC54 10/11/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
430276 2013 WD54 27/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
430277 2013 WG55 20/09/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
430278 2013 WK55 30/12/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
430279 2013 WW55 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
430280 2013 WL56 19/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
430281 2013 WR56 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
430282 2013 WT57 21/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
430283 2013 WD61 09/11/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
430284 2013 WM62 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
430285 2013 WV64 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
430286 2013 WX64 23/11/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
430287 2013 WM65 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
430288 2013 WH66 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
430289 2013 WG68 21/11/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
430290 2013 WO69 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
430291 2013 WH71 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
430292 2013 WU73 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
430293 2013 WG75 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
430294 2013 WA76 25/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
430295 2013 WF81 28/09/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
430296 2013 WB82 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
430297 2013 WG84 31/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
430298 2013 WX84 12/09/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
430299 2013 WC97 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
430300 2013 WL97 15/01/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL