Danh sách tiểu hành tinh/430101–430200

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
430101 2013 SO75 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
430102 2013 SZ81 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
430103 2013 SG84 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
430104 2013 SH84 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
430105 2013 SZ86 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
430106 2013 TV 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
430107 2013 TP1 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
430108 2013 TM2 30/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
430109 2013 TO2 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
430110 2013 TX3 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
430111 2013 TH8 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
430112 2013 TL8 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
430113 2013 TJ9 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
430114 2013 TB10 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
430115 2013 TG10 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
430116 2013 TO12 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
430117 2013 TA13 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
430118 2013 TJ14 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
430119 2013 TK14 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
430120 2013 TF25 15/02/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
430121 2013 TK25 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
430122 2013 TZ27 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
430123 2013 TN28 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
430124 2013 TU29 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
430125 2013 TL31 20/11/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
430126 2013 TV31 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
430127 2013 TJ32 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
430128 2013 TH34 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
430129 2013 TA35 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
430130 2013 TV35 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
430131 2013 TD36 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
430132 2013 TA37 04/11/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
430133 2013 TV38 26/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
430134 2013 TW38 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
430135 2013 TT39 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
430136 2013 TB40 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
430137 2013 TZ42 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
430138 2013 TA43 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
430139 2013 TZ43 02/04/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
430140 2013 TJ44 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
430141 2013 TS44 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
430142 2013 TG46 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
430143 2013 TK46 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
430144 2013 TQ46 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
430145 2013 TY46 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
430146 2013 TT48 13/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
430147 2013 TN49 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
430148 2013 TH50 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
430149 2013 TP50 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
430150 2013 TR50 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
430151 2013 TJ51 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
430152 2013 TR53 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
430153 2013 TS60 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
430154 2013 TA65 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
430155 2013 TP69 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
430156 2013 TA70 14/03/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
430157 2013 TS71 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
430158 2013 TQ72 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
430159 2013 TO73 20/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
430160 2013 TQ74 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
430161 2013 TV74 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
430162 2013 TP75 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
430163 2013 TR76 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
430164 2013 TT79 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
430165 2013 TQ80 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
430166 2013 TZ82 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
430167 2013 TA83 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
430168 2013 TV83 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
430169 2013 TO87 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
430170 2013 TB89 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
430171 2013 TN89 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
430172 2013 TT91 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
430173 2013 TL94 17/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
430174 2013 TL95 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
430175 2013 TZ96 09/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
430176 2013 TE98 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
430177 2013 TV98 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
430178 2013 TW98 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
430179 2013 TA101 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
430180 2013 TA103 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
430181 2013 TJ105 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
430182 2013 TC106 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
430183 2013 TD107 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
430184 2013 TG109 14/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
430185 2013 TS109 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
430186 2013 TD110 14/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
430187 2013 TN110 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
430188 2013 TU110 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
430189 2013 TL115 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
430190 2013 TW121 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
430191 2013 TB122 05/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
430192 2013 TJ123 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
430193 2013 TV127 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
430194 2013 TH128 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
430195 2013 TZ129 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
430196 2013 TT130 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
430197 2013 TC131 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
430198 2013 TU131 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
430199 2013 TA132 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
430200 2013 TL136 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL