Danh sách tiểu hành tinh/429201–429300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
429201 2009 WQ126 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
429202 2009 WP165 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
429203 2009 WB168 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
429204 2009 WK168 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
429205 2009 WG186 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
429206 2009 WT190 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
429207 2009 WK194 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
429208 2009 WD195 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
429209 2009 WZ196 25/11/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
429210 2009 WC207 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
429211 2009 WR218 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
429212 2009 WC226 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
429213 2009 WD233 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
429214 2009 WX247 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
429215 2009 WW256 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
429216 2009 WY262 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
429217 2009 WW263 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
429218 2009 XK17 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
429219 2009 XU18 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
429220 2009 XZ22 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
429221 2009 XG24 12/12/2009 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
429222 2009 YQ11 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
429223 2009 YS13 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
429224 2009 YJ16 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
429225 2009 YC24 16/12/2009 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
429226 2009 YL25 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
429227 2010 AE7 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
429228 2010 AB20 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
429229 2010 AA37 10/03/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
429230 2010 AK37 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
429231 2010 AZ40 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
429232 2010 AJ41 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
429233 2010 AB42 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
429234 2010 AK45 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
429235 2010 AK51 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
429236 2010 AT52 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
429237 2010 AB60 06/01/2010 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
429238 2010 AN70 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
429239 2010 AR75 08/01/2010 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
429240 2010 AL76 14/01/2010 Gnosca S. Sposetti 2,9 km MPC · JPL
429241 2010 AP77 12/01/2010 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
429242 2010 AC86 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
429243 2010 AF86 08/01/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
429244 2010 AF89 08/01/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
429245 2010 AQ105 12/01/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
429246 2010 AW105 12/01/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
429247 2010 AR107 12/01/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
429248 2010 AW125 14/01/2010 WISE WISE 6,1 km MPC · JPL
429249 2010 BR7 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
429250 2010 BP15 17/01/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
429251 2010 BJ25 17/01/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
429252 2010 BU36 18/01/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
429253 2010 BF61 21/01/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
429254 2010 BU63 20/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
429255 2010 BY68 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
429256 2010 BW71 23/01/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
429257 2010 BM73 23/01/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
429258 2010 BX73 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
429259 2010 BA78 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
429260 2010 BB79 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
429261 2010 BE81 25/01/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
429262 2010 CZ1 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
429263 2010 CJ12 12/02/2010 Mayhill A. Lowe 2,1 km MPC · JPL
429264 2010 CO14 10/02/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
429265 2010 CW15 10/02/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
429266 2010 CQ28 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
429267 2010 CB31 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
429268 2010 CL40 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
429269 2010 CB41 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
429270 2010 CZ50 13/02/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
429271 2010 CU63 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
429272 2010 CA67 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
429273 2010 CV67 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
429274 2010 CG75 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
429275 2010 CY94 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
429276 2010 CM98 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
429277 2010 CA101 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
429278 2010 CG104 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
429279 2010 CC115 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
429280 2010 CB125 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
429281 2010 CQ132 15/02/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
429282 2010 CR139 09/02/2010 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
429283 2010 CT142 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
429284 2010 CR143 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
429285 2010 CX144 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
429286 2010 CZ144 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
429287 2010 CR145 14/02/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
429288 2010 CD146 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
429289 2010 CV147 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
429290 2010 CZ150 21/12/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
429291 2010 CH152 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
429292 2010 CZ155 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
429293 2010 CC161 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
429294 2010 CU164 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
429295 2010 CQ180 13/02/2010 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
429296 2010 CO183 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
429297 2010 CB218 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
429298 2010 CB220 08/02/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
429299 2010 CV229 09/02/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
429300 2010 DA1 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL