Danh sách tiểu hành tinh/427801–427900

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
427801 2005 GP88 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
427802 2005 GY101 09/04/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
427803 2005 GG110 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
427804 2005 GG113 08/04/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
427805 2005 GS116 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
427806 2005 GE127 12/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
427807 2005 GH130 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
427808 2005 GE142 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
427809 2005 GG169 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
427810 2005 GY169 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
427811 2005 GT171 02/04/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
427812 2005 GS179 01/04/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
427813 2005 GC180 07/04/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
427814 2005 GV189 12/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 4,3 km MPC · JPL
427815 2005 GS223 13/04/2005 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
427816 2005 GX225 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
427817 2005 HD5 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
427818 2005 HG6 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
427819 2005 JG22 04/05/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
427820 2005 JU24 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
427821 2005 JG55 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
427822 2005 JO64 04/05/2005 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
427823 2005 JV69 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
427824 2005 JC78 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
427825 2005 JD78 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
427826 2005 JO80 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
427827 2005 JT80 06/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
427828 2005 JB100 01/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
427829 2005 JD103 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
427830 2005 JB108 12/05/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
427831 2005 JQ108 04/05/2005 Kitt Peak DLS 3,5 km MPC · JPL
427832 2005 JO111 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
427833 2005 JH112 09/05/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
427834 2005 JY114 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
427835 2005 JG120 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
427836 2005 JN123 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
427837 2005 JQ132 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
427838 2005 JM145 14/05/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
427839 2005 JU153 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
427840 2005 LE4 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
427841 2005 LD9 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
427842 2005 LT11 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
427843 2005 LN22 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
427844 2005 LZ24 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
427845 2005 LH52 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
427846 2005 MN8 28/06/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
427847 2005 ME18 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
427848 2005 MC24 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
427849 2005 MP30 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
427850 2005 MQ30 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
427851 2005 MD37 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
427852 2005 MT49 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
427853 2005 MJ54 30/06/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
427854 2005 NK47 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
427855 2005 NN67 03/07/2005 Apache Point Apache Point Obs. 3,1 km MPC · JPL
427856 2005 NZ67 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
427857 2005 NP76 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
427858 2005 NR93 14/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
427859 2005 NA120 07/07/2005 Mauna Kea C. Veillet 650 m MPC · JPL
427860 2005 OJ28 30/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
427861 2005 OV31 25/07/2005 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
427862 2005 PV4 07/08/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
427863 2005 PD12 04/08/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
427864 2005 QH10 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 620 m MPC · JPL
427865 2005 QN27 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
427866 2005 QV59 25/08/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
427867 2005 QP90 25/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
427868 2005 QD95 27/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
427869 2005 QT99 27/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
427870 2005 QJ131 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
427871 2005 RM27 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
427872 2005 ST5 23/09/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
427873 2005 SK29 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
427874 2005 SC32 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
427875 2005 SU57 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
427876 2005 SZ84 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
427877 2005 SE102 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
427878 2005 SH115 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
427879 2005 SO147 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
427880 2005 SZ148 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
427881 2005 SC149 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
427882 2005 SQ156 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
427883 2005 SB178 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
427884 2005 ST191 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
427885 2005 SR218 30/09/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
427886 2005 SC236 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
427887 2005 SP289 28/09/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
427888 2005 SU289 30/09/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
427889 2005 TV9 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
427890 2005 TH15 01/10/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
427891 2005 TC40 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
427892 2005 TQ77 06/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
427893 2005 TA80 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
427894 2005 UA2 22/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
427895 2005 UN20 22/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
427896 2005 UD36 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
427897 2005 UK37 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
427898 2005 UA94 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
427899 2005 UB97 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
427900 2005 UB101 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL