Danh sách tiểu hành tinh/426801–426900

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
426801 2013 TA135 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
426802 2013 TJ136 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
426803 2013 TO136 10/09/2008 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
426804 2013 TP136 24/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
426805 2013 TD137 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
426806 2013 TO137 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
426807 2013 TT137 26/03/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
426808 2013 TK138 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
426809 2013 TP138 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
426810 2013 TD139 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
426811 2013 TH140 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
426812 2013 TR140 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
426813 2013 TZ140 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
426814 2013 TF141 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
426815 2013 TW141 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
426816 2013 TO144 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
426817 2013 TT145 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
426818 2013 TU145 22/08/2004 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
426819 2013 TU156 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
426820 2013 UU5 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
426821 2013 UJ6 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
426822 2013 UT6 18/08/2007 XuYi PMO NEO 4,0 km MPC · JPL
426823 2013 UD7 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
426824 2013 UQ7 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
426825 2013 UY7 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
426826 2013 UH8 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
426827 2013 UG14 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
426828 2013 UQ14 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
426829 2013 VZ 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
426830 2013 VD1 23/06/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
426831 2013 VP2 24/10/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
426832 2013 VV2 07/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
426833 2013 VX2 08/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
426834 2013 VG3 12/06/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
426835 2013 VM3 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
426836 2013 VD7 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
426837 2013 VL7 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
426838 2013 VQ7 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
426839 2013 VC8 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
426840 2013 VM8 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
426841 2013 VV9 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
426842 2013 VJ10 13/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
426843 2013 VP10 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
426844 2013 VV11 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
426845 2013 VH14 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
426846 2013 VG15 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
426847 2013 VF16 11/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
426848 2013 VF19 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
426849 2013 VR20 07/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
426850 2013 VB21 04/08/2008 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
426851 2013 VQ22 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
426852 2013 VX22 01/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
426853 2013 VB23 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
426854 2013 WJ1 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
426855 2013 WL1 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
426856 2013 WV2 13/09/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
426857 2013 WH3 03/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
426858 2013 WJ4 08/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
426859 2013 WP4 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
426860 2013 WX4 06/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
426861 2013 WG5 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
426862 2013 WJ5 08/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
426863 2013 WZ5 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
426864 2013 WK6 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
426865 2013 WA7 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
426866 2013 WC7 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
426867 2013 WU8 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
426868 2013 WL15 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
426869 2013 WQ19 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
426870 2013 WJ21 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
426871 2013 WQ21 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
426872 2013 WK27 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
426873 2013 WH28 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,8 km MPC · JPL
426874 2013 WS29 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
426875 2013 WJ34 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
426876 2013 WS35 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
426877 2013 WB37 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
426878 2013 WR37 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
426879 2013 WP39 22/09/2006 Catalina CSS 45637| 4,4 km MPC · JPL
426880 2013 WG42 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
426881 2013 WW46 18/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
426882 2013 WR47 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
426883 2013 WL48 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
426884 2013 WT49 17/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
426885 2013 WD50 29/06/2008 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
426886 2013 WZ50 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
426887 2013 WA51 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
426888 2013 WZ52 03/09/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
426889 2013 WG53 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
426890 2013 WS56 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
426891 2013 WX56 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
426892 2013 WL57 05/08/2008 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
426893 2013 WX57 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
426894 2013 WR58 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
426895 2013 WT58 18/03/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
426896 2013 WU58 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
426897 2013 WT59 06/01/2010 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
426898 2013 WC62 30/05/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
426899 2013 WJ62 02/11/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
426900 2013 WZ66 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL