Danh sách tiểu hành tinh/427401–427500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
427401 1998 HJ5 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
427402 1998 MU15 26/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
427403 1998 RN8 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
427404 1999 CO135 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
427405 1999 RD45 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
427406 1999 RV185 09/09/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
427407 1999 TR7 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
427408 1999 TU219 01/10/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
427409 1999 UA22 20/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
427410 1999 UG31 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
427411 1999 VF42 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
427412 1999 VQ156 12/11/1999 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
427413 1999 XT53 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
427414 1999 XX147 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
427415 2000 AP221 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
427416 2000 BN31 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
427417 2000 DE118 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
427418 2000 KD49 29/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
427419 2000 NH8 05/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
427420 2000 QO34 26/08/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
427421 2000 QO133 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
427422 2000 RA37 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
427423 2000 SO11 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
427424 2000 SP21 24/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
427425 2000 SV21 24/09/2000 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
427426 2000 SW96 23/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
427427 2000 SB162 20/09/2000 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
427428 2000 SK181 19/09/2000 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
427429 2000 SR304 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
427430 2000 SM343 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
427431 2000 TM30 02/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
427432 2000 TE38 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
427433 2000 UV61 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
427434 2000 WS63 24/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
427435 2001 BC73 27/01/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
427436 2001 DK55 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
427437 2001 FN7 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
427438 2001 FQ40 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
427439 2001 FP210 21/03/2001 Kitt Peak SKADS 990 m MPC · JPL
427440 2001 OW12 21/07/2001 Eskridge G. Hug 1,9 km MPC · JPL
427441 2001 OU44 23/07/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
427442 2001 PA41 11/08/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
427443 2001 QV61 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
427444 2001 QD87 17/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
427445 2001 QA110 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
427446 2001 QN189 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
427447 2001 RU62 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
427448 2001 RJ127 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
427449 2001 RC132 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
427450 2001 SC6 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
427451 2001 SL13 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
427452 2001 SD15 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
427453 2001 SS103 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
427454 2001 SZ185 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
427455 2001 SM201 19/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
427456 2001 SQ202 19/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
427457 2001 SO212 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
427458 2001 SL250 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
427459 2001 SE259 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
427460 2001 SP299 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
427461 2001 TT47 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 1,0 km MPC · JPL
427462 2001 TW132 26/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
427463 2001 TO219 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
427464 2001 UK57 17/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
427465 2001 UQ127 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
427466 2001 US128 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
427467 2001 UA201 19/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
427468 2001 UW227 19/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
427469 2001 VB6 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
427470 2001 VB38 09/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
427471 2001 VC91 15/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
427472 2001 VG115 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
427473 2001 VK133 11/11/2001 Apache Point SDSS 750 m MPC · JPL
427474 2001 WR68 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
427475 2001 WT68 20/11/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
427476 2001 WB75 20/11/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
427477 2001 XH4 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
427478 2001 XC54 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
427479 2001 XG61 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
427480 2001 XC96 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
427481 2001 XE114 13/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
427482 2001 XH134 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
427483 2001 XA145 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
427484 2001 XT149 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
427485 2001 XP206 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
427486 2001 XQ223 11/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
427487 2002 AY35 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
427488 2002 AZ42 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
427489 2002 AW109 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
427490 2002 AG145 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
427491 2002 AW185 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
427492 2002 AP203 09/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
427493 2002 BN20 23/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
427494 2002 BK26 25/01/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
427495 2002 BN30 21/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
427496 2002 BF32 20/01/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
427497 2002 CK14 07/02/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
427498 2002 CN43 06/02/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
427499 2002 CZ58 12/02/2002 Palomar NEAT 510 m MPC · JPL
427500 2002 CJ69 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL