Danh sách tiểu hành tinh/427501–427600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
427501 2002 CQ138 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
427502 2002 CS151 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
427503 2002 CO157 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
427504 2002 CD158 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
427505 2002 CL159 07/02/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
427506 2002 CR162 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
427507 2002 DH5 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 42 km MPC · JPL
427508 2002 DK16 20/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
427509 2002 DA19 22/02/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
427510 2002 ES6 06/03/2002 Siding Spring R. H. McNaught 1,5 km MPC · JPL
427511 2002 EA35 11/03/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
427512 2002 EZ104 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
427513 2002 EO113 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
427514 2002 EV114 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
427515 2002 FE14 16/03/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
427516 2002 GZ1 04/04/2002 Kleť Kleť Obs. 750 m MPC · JPL
427517 2002 GK4 09/04/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
427518 2002 GX9 14/04/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
427519 2002 GF62 08/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
427520 2002 GT134 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
427521 2002 JK20 06/05/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
427522 2002 JJ108 14/05/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
427523 2002 JQ137 09/05/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
427524 2002 JE141 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
427525 2002 NB1 20/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
427526 2002 NF31 13/07/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
427527 2002 NP65 05/07/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
427528 2002 OL7 20/07/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
427529 2002 OY33 22/07/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
427530 2002 PM4 04/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
427531 2002 PG173 08/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
427532 2002 PJ188 08/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
427533 2002 QM16 26/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
427534 2002 QL57 17/08/2002 Palomar A. Lowe 2,9 km MPC · JPL
427535 2002 QW59 16/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
427536 2002 QT63 28/08/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
427537 2002 QV119 28/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
427538 2002 QK135 30/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
427539 2002 QN137 17/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
427540 2002 QO139 17/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
427541 2002 RX28 02/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
427542 2002 RC167 13/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
427543 2002 RR200 13/09/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
427544 2002 RZ235 14/09/2002 Palomar R. Matson 710 m MPC · JPL
427545 2002 RB261 10/09/2002 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
427546 2002 RB272 04/09/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
427547 2002 SJ4 27/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
427548 2002 SO32 28/09/2002 Haleakala NEAT 760 m MPC · JPL
427549 2002 TQ11 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
427550 2002 TZ104 04/10/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
427551 2002 TM204 04/10/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
427552 2002 TQ213 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
427553 2002 TM334 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
427554 2002 TB339 05/10/2002 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
427555 2002 TQ370 10/10/2002 Apache Point SDSS 3,6 km MPC · JPL
427556 2002 UF25 30/10/2002 Haleakala NEAT 890 m MPC · JPL
427557 2002 UX53 29/10/2002 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
427558 2002 UA60 29/10/2002 Apache Point SDSS 3,3 km MPC · JPL
427559 2002 UG73 29/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
427560 2002 VA47 05/11/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
427561 2002 VW66 06/11/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
427562 2002 VB78 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
427563 2002 VH117 13/11/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
427564 2002 VD146 14/11/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
427565 2002 WA22 24/11/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
427566 2002 WR24 16/11/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
427567 2003 AG53 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
427568 2003 BG4 23/01/2003 La Silla A. Boattini, H. Scholl 3,5 km MPC · JPL
427569 2003 CR25 09/02/2003 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
427570 2003 EW31 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
427571 2003 EB43 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
427572 2003 EW62 11/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
427573 2003 FO16 23/03/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
427574 2003 FY52 25/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
427575 2003 FX132 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
427576 2003 OK15 29/06/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
427577 2003 OS18 25/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
427578 2003 QT4 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
427579 2003 QY14 20/08/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
427580 2003 QC29 23/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
427581 2003 QB92 24/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie res · 117 km MPC · JPL
427582 2003 QF93 27/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
427583 2003 QK103 23/08/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
427584 2003 RK11 13/09/2003 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
427585 2003 RB20 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
427586 2003 SO34 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
427587 2003 SG50 18/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
427588 2003 SF67 19/09/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
427589 2003 SU74 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
427590 2003 SW75 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
427591 2003 SQ92 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
427592 2003 SC116 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
427593 2003 SU116 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
427594 2003 SD122 17/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
427595 2003 SD130 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
427596 2003 SP137 21/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 710 m MPC · JPL
427597 2003 SF166 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
427598 2003 SM178 19/09/2003 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
427599 2003 SO179 19/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
427600 2003 SZ203 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL