Danh sách tiểu hành tinh/426901–427000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
426901 2013 WV69 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
426902 2013 WX70 12/09/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
426903 2013 WZ72 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
426904 2013 WH74 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
426905 2013 WM74 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
426906 2013 WK75 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
426907 2013 WZ75 09/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
426908 2013 WZ76 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
426909 2013 WM78 31/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
426910 2013 WY80 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
426911 2013 WA81 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
426912 2013 WA83 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
426913 2013 WM84 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
426914 2013 WK85 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
426915 2013 WO86 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
426916 2013 WT91 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
426917 2013 WH94 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
426918 2013 WF97 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
426919 2013 WH97 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
426920 2013 WZ98 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
426921 2013 WP99 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
426922 2013 WY102 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
426923 2013 WL107 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
426924 2013 WM107 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
426925 2013 WG109 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
426926 2013 XG1 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
426927 2013 XR1 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
426928 2013 XB9 25/04/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
426929 2013 XF9 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
426930 2013 XT10 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
426931 2013 XE11 05/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
426932 2013 XL11 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
426933 2013 XF12 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
426934 2013 XW13 08/10/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
426935 2013 XH15 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
426936 2013 XS18 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
426937 2013 XT24 05/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
426938 2013 YL 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
426939 2013 YW3 17/03/2005 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
426940 2013 YG5 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
426941 2013 YA6 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
426942 2013 YF8 16/03/2004 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
426943 2013 YS16 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
426944 2013 YA18 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
426945 2013 YJ19 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
426946 2013 YN20 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
426947 2013 YB22 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
426948 2013 YG22 07/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
426949 2013 YY23 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
426950 2013 YR24 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
426951 2013 YD25 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
426952 2013 YT25 26/06/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
426953 2013 YF26 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
426954 2013 YH26 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
426955 2013 YL26 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
426956 2013 YC27 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
426957 2013 YB28 23/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
426958 2013 YB37 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
426959 2013 YB45 10/03/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
426960 2013 YL52 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
426961 2013 YJ56 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
426962 2013 YL57 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
426963 2013 YY59 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
426964 2013 YD60 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
426965 2013 YS70 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
426966 2013 YV71 22/08/2004 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
426967 2013 YB82 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
426968 2013 YW103 26/09/1998 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
426969 2013 YM112 21/02/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
426970 2013 YL114 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
426971 2013 YA119 09/11/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
426972 2013 YO124 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
426973 2013 YP125 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
426974 2013 YH133 23/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
426975 2013 YF138 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
426976 2013 YK141 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
426977 2013 YX143 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
426978 2014 AO7 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
426979 2014 AU11 18/09/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
426980 2014 AH37 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
426981 2014 AO37 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
426982 2014 AX48 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
426983 2014 AU54 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
426984 2014 BB11 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
426985 2014 BO16 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
426986 2014 BV17 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
426987 2014 BE22 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
426988 2014 BA44 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
426989 2014 BL55 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
426990 2014 DS7 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
426991 2014 DT29 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
426992 2014 DQ67 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
426993 2014 DX123 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
426994 2014 HS131 08/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
426995 2014 OO298 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
426996 2014 PB68 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
426997 2014 QD30 26/08/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
426998 2014 QA167 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
426999 2014 QR330 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
427000 2014 QN368 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also