Danh sách tiểu hành tinh/426701–426800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
426701 2013 TS31 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
426702 2013 TD32 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
426703 2013 TM32 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
426704 2013 TN32 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
426705 2013 TR33 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
426706 2013 TN34 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
426707 2013 TS34 08/01/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
426708 2013 TQ36 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
426709 2013 TN37 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
426710 2013 TH39 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
426711 2013 TX39 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
426712 2013 TJ40 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
426713 2013 TE41 21/03/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
426714 2013 TO42 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
426715 2013 TQ43 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
426716 2013 TF45 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
426717 2013 TT45 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
426718 2013 TP46 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
426719 2013 TC47 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
426720 2013 TJ47 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
426721 2013 TP49 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
426722 2013 TZ50 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
426723 2013 TM51 29/09/2013 XuYi PMO NEO 9,2 km MPC · JPL
426724 2013 TX51 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
426725 2013 TM52 23/08/2008 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
426726 2013 TQ52 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
426727 2013 TU52 12/06/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
426728 2013 TW52 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
426729 2013 TH53 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
426730 2013 TS57 07/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
426731 2013 TY58 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
426732 2013 TP60 16/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
426733 2013 TV63 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
426734 2013 TF67 29/12/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
426735 2013 TE72 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
426736 2013 TZ72 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
426737 2013 TY75 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
426738 2013 TW77 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
426739 2013 TQ78 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
426740 2013 TG79 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
426741 2013 TJ80 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 11882| 1,5 km MPC · JPL
426742 2013 TJ83 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
426743 2013 TW83 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
426744 2013 TA84 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
426745 2013 TD84 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
426746 2013 TZ88 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
426747 2013 TL89 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
426748 2013 TW89 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
426749 2013 TN90 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
426750 2013 TB92 15/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
426751 2013 TC92 16/10/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
426752 2013 TE92 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
426753 2013 TN92 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
426754 2013 TE93 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
426755 2013 TA94 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
426756 2013 TC94 16/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
426757 2013 TF94 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
426758 2013 TP94 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
426759 2013 TU98 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
426760 2013 TP99 08/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
426761 2013 TQ99 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
426762 2013 TR99 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
426763 2013 TZ99 13/02/2010 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
426764 2013 TB100 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
426765 2013 TC101 26/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
426766 2013 TM102 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
426767 2013 TG104 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
426768 2013 TP104 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
426769 2013 TS104 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
426770 2013 TO105 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
426771 2013 TE107 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
426772 2013 TS107 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
426773 2013 TW107 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
426774 2013 TA108 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
426775 2013 TF112 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
426776 2013 TG112 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
426777 2013 TH112 30/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
426778 2013 TL113 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
426779 2013 TG114 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
426780 2013 TW114 11/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
426781 2013 TG115 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
426782 2013 TP116 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
426783 2013 TL120 18/09/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
426784 2013 TR120 27/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
426785 2013 TZ123 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
426786 2013 TC125 08/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
426787 2013 TY127 29/04/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
426788 2013 TQ128 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
426789 2013 TR128 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
426790 2013 TA130 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
426791 2013 TF130 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
426792 2013 TQ131 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
426793 2013 TR131 28/10/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
426794 2013 TT131 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
426795 2013 TG133 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
426796 2013 TK133 18/09/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
426797 2013 TM133 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
426798 2013 TX133 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
426799 2013 TD134 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
426800 2013 TH134 04/05/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL