Danh sách tiểu hành tinh/425801–425900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
425801 2011 CO112 11/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
425802 2011 CF117 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
425803 2011 CY117 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
425804 2011 DM5 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
425805 2011 DH8 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
425806 2011 DW8 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
425807 2011 DD10 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425808 2011 DE11 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425809 2011 DK13 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
425810 2011 DO13 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
425811 2011 DL15 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
425812 2011 DX15 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
425813 2011 DD18 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
425814 2011 DV19 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
425815 2011 DK23 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
425816 2011 DD24 26/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425817 2011 DC25 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
425818 2011 DV28 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
425819 2011 DV39 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
425820 2011 DL41 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
425821 2011 DO48 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
425822 2011 EP4 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
425823 2011 EO8 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
425824 2011 ES10 10/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
425825 2011 EP12 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
425826 2011 ET13 09/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
425827 2011 EA15 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
425828 2011 EA16 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
425829 2011 ER16 23/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
425830 2011 ET18 20/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
425831 2011 EA20 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
425832 2011 EA23 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
425833 2011 EF23 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
425834 2011 EH24 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
425835 2011 EV26 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
425836 2011 EP27 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
425837 2011 EY36 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
425838 2011 EQ37 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
425839 2011 ED38 15/04/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
425840 2011 EO39 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
425841 2011 EQ41 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
425842 2011 EP43 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
425843 2011 EK50 10/02/2011 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
425844 2011 EP53 09/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
425845 2011 EX53 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425846 2011 EM54 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
425847 2011 EV54 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
425848 2011 EG58 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
425849 2011 EH59 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
425850 2011 ET62 15/04/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
425851 2011 ER68 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
425852 2011 EY68 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425853 2011 EV70 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
425854 2011 EV71 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
425855 2011 EY71 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
425856 2011 EL72 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
425857 2011 EH75 09/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
425858 2011 EU75 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
425859 2011 EG80 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
425860 2011 EZ82 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
425861 2011 EB83 18/09/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
425862 2011 EQ84 09/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
425863 2011 EN86 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
425864 2011 FM2 25/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
425865 2011 FX3 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
425866 2011 FF4 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
425867 2011 FW6 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
425868 2011 FW7 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
425869 2011 FL10 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
425870 2011 FE11 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
425871 2011 FQ11 25/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
425872 2011 FH12 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
425873 2011 FS16 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
425874 2011 FM18 25/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
425875 2011 FW18 27/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
425876 2011 FH19 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
425877 2011 FP19 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
425878 2011 FP22 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
425879 2011 FB24 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
425880 2011 FE25 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
425881 2011 FT26 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
425882 2011 FL30 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
425883 2011 FZ32 22/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425884 2011 FU33 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
425885 2011 FA34 13/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
425886 2011 FV35 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
425887 2011 FJ36 05/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
425888 2011 FH41 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
425889 2011 FC48 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
425890 2011 FO48 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
425891 2011 FP48 16/05/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
425892 2011 FO51 14/03/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
425893 2011 FQ57 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
425894 2011 FP59 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
425895 2011 FT59 15/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
425896 2011 FV63 25/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
425897 2011 FG70 11/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
425898 2011 FP79 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
425899 2011 FJ84 27/02/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
425900 2011 FA88 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL