Danh sách tiểu hành tinh/426201–426300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
426201 2012 KN10 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
426202 2012 KB12 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
426203 2012 KD20 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
426204 2012 KM23 10/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
426205 2012 KA25 19/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
426206 2012 KE33 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
426207 2012 KV33 12/03/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
426208 2012 KP35 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
426209 2012 KG39 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
426210 2012 KM40 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
426211 2012 KV45 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
426212 2012 KF46 25/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
426213 2012 KL46 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
426214 2012 KO46 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
426215 2012 KY46 02/03/2008 XuYi PMO NEO 900 m MPC · JPL
426216 2012 KJ49 21/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
426217 2012 KM49 21/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
426218 2012 KL50 31/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
426219 2012 LL6 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
426220 2012 LT8 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
426221 2012 LQ12 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
426222 2012 LS15 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
426223 2012 LA18 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
426224 2012 LH24 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
426225 2012 LM24 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
426226 2012 LA25 20/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
426227 2012 MT1 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
426228 2012 MC5 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
426229 2012 MW8 14/03/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
426230 2012 MA9 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
426231 2012 OS1 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
426232 2012 OL2 18/05/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
426233 2012 OT2 17/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
426234 2012 OZ2 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
426235 2012 OD3 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
426236 2012 PX3 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
426237 2012 PX4 14/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
426238 2012 PR9 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
426239 2012 PD10 27/06/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
426240 2012 PL14 30/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
426241 2012 PE16 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
426242 2012 PN16 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
426243 2012 PE17 18/01/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
426244 2012 PB18 05/06/2010 WISE WISE 6,0 km MPC · JPL
426245 2012 PG20 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
426246 2012 PA22 28/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
426247 2012 PS27 11/05/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
426248 2012 PJ30 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
426249 2012 PS33 11/05/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
426250 2012 PT36 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
426251 2012 PT37 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
426252 2012 PQ38 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
426253 2012 PE44 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
426254 2012 QP 18/04/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
426255 2012 QU2 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
426256 2012 QT20 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
426257 2012 QB23 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
426258 2012 QB25 18/03/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
426259 2012 QG25 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
426260 2012 QG28 24/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
426261 2012 QS29 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
426262 2012 QO38 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
426263 2012 QW38 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
426264 2012 QA39 19/09/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
426265 2012 QZ41 08/10/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
426266 2012 QB43 25/05/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
426267 2012 QQ51 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
426268 2012 RR5 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
426269 2012 RF27 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
426270 2012 RK32 06/09/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
426271 2012 RY37 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
426272 2012 RS40 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
426273 2012 SL4 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
426274 2012 SD8 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
426275 2012 SX17 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
426276 2012 SL23 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
426277 2012 SD31 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
426278 2012 SB34 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
426279 2012 SX52 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
426280 2012 SL55 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
426281 2012 SP61 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
426282 2012 TU23 08/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
426283 2012 TK25 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
426284 2012 TJ26 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
426285 2012 TW31 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
426286 2012 TL36 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
426287 2012 TF41 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
426288 2012 TA51 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
426289 2012 TE52 24/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
426290 2012 TC58 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
426291 2012 TF70 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
426292 2012 TA74 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
426293 2012 TH82 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
426294 2012 TA84 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
426295 2012 TV90 26/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
426296 2012 TB94 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
426297 2012 TD108 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
426298 2012 TH119 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
426299 2012 TF128 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
426300 2012 TE131 26/07/2008 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL