Danh sách tiểu hành tinh/425701–425800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
425701 2011 BK5 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
425702 2011 BF6 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
425703 2011 BW7 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425704 2011 BT8 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
425705 2011 BM9 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
425706 2011 BO10 14/03/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
425707 2011 BR10 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
425708 2011 BO14 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
425709 2011 BR19 14/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
425710 2011 BN20 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
425711 2011 BZ22 19/02/2007 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
425712 2011 BS23 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
425713 2011 BK24 28/01/2011 Catalina CSS 430 m MPC · JPL
425714 2011 BH27 25/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
425715 2011 BJ27 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
425716 2011 BX28 30/07/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
425717 2011 BS29 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
425718 2011 BT30 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
425719 2011 BD31 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
425720 2011 BV32 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
425721 2011 BQ35 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
425722 2011 BX37 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
425723 2011 BK43 28/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
425724 2011 BJ45 26/01/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
425725 2011 BH51 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
425726 2011 BQ51 21/09/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
425727 2011 BL76 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
425728 2011 BN76 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
425729 2011 BB79 15/03/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
425730 2011 BE79 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
425731 2011 BJ80 14/03/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
425732 2011 BW81 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
425733 2011 BJ82 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
425734 2011 BM82 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425735 2011 BP82 03/03/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
425736 2011 BU83 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
425737 2011 BU88 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
425738 2011 BQ90 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
425739 2011 BB95 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
425740 2011 BZ96 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
425741 2011 BB97 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425742 2011 BG101 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
425743 2011 BH101 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
425744 2011 BL101 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
425745 2011 BW102 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
425746 2011 BH103 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425747 2011 BL106 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
425748 2011 BH109 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425749 2011 BZ116 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
425750 2011 BO118 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
425751 2011 BW154 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425752 2011 BY160 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
425753 2011 BR161 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
425754 2011 CP 13/03/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
425755 2011 CP4 02/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 200 m MPC · JPL
425756 2011 CQ5 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
425757 2011 CF13 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
425758 2011 CU13 19/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
425759 2011 CV14 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
425760 2011 CM17 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
425761 2011 CB18 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
425762 2011 CS18 19/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
425763 2011 CU18 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
425764 2011 CD20 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
425765 2011 CM22 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
425766 2011 CT24 28/01/2011 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
425767 2011 CD26 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
425768 2011 CJ26 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
425769 2011 CC30 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425770 2011 CQ31 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
425771 2011 CB32 25/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425772 2011 CY36 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
425773 2011 CJ38 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
425774 2011 CD40 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
425775 2011 CO40 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
425776 2011 CP41 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
425777 2011 CL47 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
425778 2011 CP51 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
425779 2011 CY55 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
425780 2011 CC56 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
425781 2011 CM58 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
425782 2011 CL68 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
425783 2011 CC71 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
425784 2011 CP71 21/01/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
425785 2011 CM72 11/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
425786 2011 CW74 12/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
425787 2011 CD76 17/01/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
425788 2011 CO78 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
425789 2011 CL79 16/04/2007 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
425790 2011 CU79 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
425791 2011 CM87 11/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
425792 2011 CC91 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
425793 2011 CV91 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
425794 2011 CZ92 23/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
425795 2011 CZ95 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
425796 2011 CC103 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
425797 2011 CT103 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
425798 2011 CC104 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
425799 2011 CH107 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
425800 2011 CC109 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL