Danh sách tiểu hành tinh/425301–425400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
425301 2009 XR23 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
425302 2009 XW23 10/12/2009 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
425303 2009 YU 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
425304 2009 YU4 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
425305 2009 YU8 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
425306 2009 YX12 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
425307 2009 YU13 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
425308 2009 YT14 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
425309 2009 YJ17 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
425310 2009 YZ18 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
425311 2009 YE23 09/03/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
425312 2009 YY24 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
425313 2010 AA2 06/01/2010 Bisei SG Center BATTeRS 3,8 km MPC · JPL
425314 2010 AU3 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
425315 2010 AP6 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
425316 2010 AQ7 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
425317 2010 AB12 06/01/2010 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
425318 2010 AA13 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
425319 2010 AJ14 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
425320 2010 AA23 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
425321 2010 AN33 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
425322 2010 AZ50 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
425323 2010 AE51 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
425324 2010 AV51 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
425325 2010 AZ53 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
425326 2010 AS55 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
425327 2010 AA56 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
425328 2010 AD58 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
425329 2010 AW58 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
425330 2010 AY59 07/01/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
425331 2010 AO63 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
425332 2010 AY66 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
425333 2010 AU74 08/01/2010 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
425334 2010 AV74 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
425335 2010 AC87 13/04/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
425336 2010 AL93 08/01/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
425337 2010 AR105 12/01/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
425338 2010 AY109 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
425339 2010 AX110 13/01/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
425340 2010 AE111 13/01/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
425341 2010 AN124 14/01/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
425342 2010 AP124 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
425343 2010 BX3 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
425344 2010 BY4 17/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 31811| 3,7 km MPC · JPL
425345 2010 BD22 17/01/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
425346 2010 BP25 17/01/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
425347 2010 BP32 18/01/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
425348 2010 BY34 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
425349 2010 BV40 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
425350 2010 BQ42 19/01/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
425351 2010 BP43 19/01/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
425352 2010 BX46 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
425353 2010 BM52 24/09/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
425354 2010 BC53 20/01/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
425355 2010 BM53 17/03/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
425356 2010 BV63 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
425357 2010 BX65 22/01/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
425358 2010 BZ74 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
425359 2010 BM75 24/01/2010 WISE WISE 6,8 km MPC · JPL
425360 2010 BX77 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
425361 2010 BU78 16/09/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
425362 2010 BM87 09/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
425363 2010 BS87 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
425364 2010 BQ97 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
425365 2010 BF129 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
425366 2010 CX2 05/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
425367 2010 CF3 05/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
425368 2010 CQ4 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
425369 2010 CF6 06/02/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
425370 2010 CQ6 06/02/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
425371 2010 CQ18 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
425372 2010 CU28 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
425373 2010 CU31 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
425374 2010 CU33 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
425375 2010 CP35 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
425376 2010 CT35 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
425377 2010 CA36 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
425378 2010 CZ37 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
425379 2010 CA41 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
425380 2010 CZ41 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
425381 2010 CB44 13/02/2010 Nogales L. Elenin 2,8 km MPC · JPL
425382 2010 CA45 11/02/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
425383 2010 CR47 12/02/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
425384 2010 CQ55 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
425385 2010 CU59 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
425386 2010 CO60 14/02/2010 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
425387 2010 CZ61 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
425388 2010 CA62 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
425389 2010 CT62 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
425390 2010 CB63 09/02/2010 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
425391 2010 CM63 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
425392 2010 CV68 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
425393 2010 CJ71 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
425394 2010 CU76 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
425395 2010 CM78 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
425396 2010 CC79 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
425397 2010 CC81 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
425398 2010 CD82 12/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
425399 2010 CO85 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
425400 2010 CG93 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL