Danh sách tiểu hành tinh/422801–422900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
422801 2001 XH207 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
422802 2001 XM222 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
422803 2001 XF242 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
422804 2001 XF266 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
422805 2001 YY12 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
422806 2001 YV13 17/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
422807 2001 YF37 18/12/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
422808 2001 YP58 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
422809 2001 YF88 18/12/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
422810 2001 YZ115 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
422811 2001 YQ137 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
422812 2002 AB33 06/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
422813 2002 AT94 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
422814 2002 AA138 14/12/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
422815 2002 AD141 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
422816 2002 AS184 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
422817 2002 AY189 11/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
422818 2002 AG202 12/01/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
422819 2002 BH20 21/01/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
422820 2002 CP 02/02/2002 Cima Ekar ADAS 4,0 km MPC · JPL
422821 2002 CT9 06/02/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
422822 2002 CG21 13/01/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
422823 2002 CN30 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
422824 2002 CH58 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
422825 2002 CR96 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
422826 2002 CA112 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
422827 2002 CE127 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
422828 2002 CL136 08/02/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
422829 2002 CT150 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
422830 2002 CH191 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
422831 2002 CZ237 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
422832 2002 CP263 07/02/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
422833 2002 CB281 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,7 km MPC · JPL
422834 2002 CJ295 10/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
422835 2002 CY300 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
422836 2002 DL15 16/02/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
422837 2002 DB21 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
422838 2002 EL2 09/03/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
422839 2002 ET48 12/03/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
422840 2002 EC56 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
422841 2002 EG86 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
422842 2002 EH125 11/02/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
422843 2002 EZ143 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
422844 2002 EZ145 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
422845 2002 GX23 09/04/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
422846 2002 GL72 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
422847 2002 GK111 10/04/2002 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
422848 2002 GU143 09/04/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
422849 2002 GO182 15/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
422850 2002 GQ184 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
422851 2002 GO186 04/04/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
422852 2002 JC14 07/05/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
422853 2002 JU44 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
422854 2002 JO121 05/05/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
422855 2002 JO137 09/05/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
422856 2002 LX10 05/06/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
422857 2002 LW30 03/06/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
422858 2002 NJ32 13/07/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
422859 2002 NU68 14/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
422860 2002 OT33 21/07/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
422861 2002 PC30 06/08/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
422862 2002 PE35 06/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
422863 2002 PE77 11/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
422864 2002 PZ89 11/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
422865 2002 PY105 12/08/2002 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
422866 2002 PG130 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
422867 2002 PX139 13/08/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
422868 2002 PC160 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 780 m MPC · JPL
422869 2002 PW161 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 790 m MPC · JPL
422870 2002 PQ168 08/08/2002 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
422871 2002 PY169 07/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
422872 2002 PF181 15/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
422873 2002 PU186 11/08/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
422874 2002 QL13 26/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
422875 2002 QU17 14/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
422876 2002 QJ20 16/08/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
422877 2002 QL24 29/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
422878 2002 QP30 29/08/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
422879 2002 QN31 29/08/2002 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
422880 2002 QH39 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
422881 2002 QX52 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 720 m MPC · JPL
422882 2002 QF54 17/08/2002 Palomar A. Lowe 690 m MPC · JPL
422883 2002 QA62 17/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
422884 2002 QJ71 17/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
422885 2002 QW76 19/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
422886 2002 QR83 18/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
422887 2002 QS86 17/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
422888 2002 QA98 18/08/2002 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
422889 2002 QT101 12/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
422890 2002 QD111 17/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
422891 2002 QO120 30/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
422892 2002 QO145 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
422893 2002 RH10 04/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
422894 2002 RW35 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
422895 2002 RK36 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
422896 2002 RJ50 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
422897 2002 RZ70 04/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
422898 2002 RX113 05/09/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
422899 2002 RD119 05/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
422900 2002 RY141 11/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL