Danh sách tiểu hành tinh/421601–421700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
421601 2014 OS229 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 31811| 3,7 km MPC · JPL
421602 2014 OV229 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
421603 2014 OW229 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
421604 2014 OD231 07/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
421605 2014 OG231 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
421606 2014 OA232 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
421607 2014 OX233 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
421608 2014 OA234 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
421609 2014 OS234 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
421610 2014 OQ238 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
421611 2014 OF241 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421612 2014 OW241 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
421613 2014 OP243 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
421614 2014 OH244 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
421615 2014 OO245 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
421616 2014 OX253 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
421617 2014 OK254 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
421618 2014 OX262 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
421619 2014 OV277 21/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
421620 2014 OQ285 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
421621 2014 OH288 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
421622 2014 OV291 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
421623 2014 OW292 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
421624 2014 ON293 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
421625 2014 OK294 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
421626 2014 OJ295 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
421627 2014 OM295 26/07/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
421628 2014 OO295 11/11/2001 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
421629 2014 OZ295 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
421630 2014 OB296 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
421631 2014 ON296 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
421632 2014 ON297 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
421633 2014 OY297 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
421634 2014 OB298 07/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
421635 2014 OM298 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
421636 2014 OM299 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
421637 2014 OU302 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
421638 2014 OV302 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
421639 2014 OQ305 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
421640 2014 OS311 20/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
421641 2014 ON315 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
421642 2014 OH328 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
421643 2014 ON329 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
421644 2014 OW332 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
421645 2014 OZ334 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
421646 2014 OB335 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
421647 2014 OP336 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
421648 2014 OE337 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
421649 2014 OM337 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 31811| 3,9 km MPC · JPL
421650 2014 OG338 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
421651 2014 OY341 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
421652 2014 OQ343 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
421653 2014 OO349 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
421654 2014 OR355 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
421655 2014 OR356 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
421656 2014 OL357 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
421657 2014 OB363 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421658 2014 OA364 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
421659 2014 OO364 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
421660 2014 OH366 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
421661 2014 OE372 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
421662 2014 OG374 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
421663 2014 OM374 28/02/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
421664 2014 OR374 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
421665 2014 OX374 06/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
421666 2014 OE375 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
421667 2014 OC376 13/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
421668 2014 OR376 08/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
421669 2014 OA377 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
421670 2014 OS377 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
421671 2014 OK378 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
421672 2014 OV378 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
421673 2014 OX378 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
421674 2014 OV380 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
421675 2014 OG383 09/02/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
421676 2014 OF384 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
421677 2014 OG384 01/09/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
421678 2014 OP386 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
421679 2014 OU386 26/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
421680 2014 OA387 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
421681 2014 OG387 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
421682 2014 OJ387 14/10/2001 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
421683 2014 OF389 08/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
421684 2014 OG389 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
421685 2014 OG390 17/09/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
421686 2014 OE392 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
421687 2014 OV392 14/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
421688 2014 OL393 21/09/2001 Space Surveillance LONEOS 2,3 km MPC · JPL
421689 2014 PM 08/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
421690 2014 PV 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
421691 2014 PB1 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
421692 2014 PE2 26/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
421693 2014 PM3 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
421694 2014 PN6 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
421695 2014 PV6 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
421696 2014 PC7 30/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
421697 2014 PN8 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
421698 2014 PN10 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
421699 2014 PT10 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
421700 2014 PU10 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL