Danh sách tiểu hành tinh/421501–421600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
421501 2014 OZ72 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
421502 2014 OD74 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
421503 2014 OV85 08/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
421504 2014 OT89 19/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
421505 2014 OV89 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
421506 2014 OF90 09/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
421507 2014 OO92 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
421508 2014 OZ92 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
421509 2014 OE95 15/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
421510 2014 OT98 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
421511 2014 OA101 03/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
421512 2014 OF101 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
421513 2014 OV101 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
421514 2014 OZ101 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421515 2014 OP102 22/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
421516 2014 OH104 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
421517 2014 OJ106 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
421518 2014 OD108 29/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
421519 2014 OC109 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
421520 2014 OH109 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
421521 2014 OC110 14/12/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
421522 2014 OK112 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
421523 2014 OO116 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
421524 2014 OS116 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
421525 2014 OS117 19/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421526 2014 OX120 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
421527 2014 OT122 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
421528 2014 OQ129 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
421529 2014 OR130 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
421530 2014 OF133 01/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
421531 2014 OK135 28/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
421532 2014 OO138 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
421533 2014 OW146 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
421534 2014 OC154 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
421535 2014 OO154 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
421536 2014 OU156 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
421537 2014 OU165 14/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
421538 2014 OX165 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
421539 2014 ON166 14/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
421540 2014 OB168 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
421541 2014 OC171 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
421542 2014 OD172 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
421543 2014 OK177 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
421544 2014 OX177 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
421545 2014 OH179 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
421546 2014 OY180 23/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
421547 2014 OV182 15/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
421548 2014 OD183 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
421549 2014 ON183 04/09/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
421550 2014 OA186 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
421551 2014 OT186 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
421552 2014 OB187 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
421553 2014 OS187 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
421554 2014 OT187 04/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
421555 2014 OK188 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
421556 2014 OM188 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
421557 2014 OA189 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
421558 2014 OK189 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
421559 2014 OT189 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
421560 2014 OW189 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
421561 2014 OA190 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
421562 2014 OO190 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
421563 2014 OQ190 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
421564 2014 OS190 16/10/2001 Cima Ekar ADAS 1,8 km MPC · JPL
421565 2014 OD191 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
421566 2014 OJ192 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
421567 2014 OQ192 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
421568 2014 OD193 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
421569 2014 OE193 08/08/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
421570 2014 OF193 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
421571 2014 OL193 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
421572 2014 OP193 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421573 2014 OR193 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421574 2014 OV193 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
421575 2014 OA194 28/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
421576 2014 OL194 18/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
421577 2014 OR194 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
421578 2014 OV194 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
421579 2014 OF195 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
421580 2014 OH195 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
421581 2014 OW195 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
421582 2014 OA196 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
421583 2014 OU196 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
421584 2014 OR197 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
421585 2014 OC198 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
421586 2014 OG198 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
421587 2014 OT198 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
421588 2014 OS201 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
421589 2014 OY203 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
421590 2014 OX211 31/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
421591 2014 OP212 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
421592 2014 OT213 30/10/2010 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
421593 2014 OV215 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
421594 2014 OH221 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
421595 2014 OD223 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
421596 2014 OU223 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
421597 2014 OL227 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
421598 2014 OP228 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
421599 2014 OA229 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
421600 2014 OE229 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL