Danh sách tiểu hành tinh/420601–420700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
420601 2012 HT45 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
420602 2012 HV46 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
420603 2012 HV48 24/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
420604 2012 HH50 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
420605 2012 HJ51 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
420606 2012 HB53 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
420607 2012 HL53 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
420608 2012 HM53 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
420609 2012 HQ55 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
420610 2012 HF59 18/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
420611 2012 HK59 18/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
420612 2012 HK60 06/02/2008 XuYi PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
420613 2012 HK61 26/03/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
420614 2012 HB62 28/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
420615 2012 HJ63 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
420616 2012 HP64 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
420617 2012 HV64 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
420618 2012 HJ65 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
420619 2012 HK66 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
420620 2012 HT67 28/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
420621 2012 HD68 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
420622 2012 HA69 27/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
420623 2012 HP69 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
420624 2012 HL70 29/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
420625 2012 HC71 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
420626 2012 HF72 04/03/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
420627 2012 HG72 18/03/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
420628 2012 HN73 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
420629 2012 HN74 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
420630 2012 HE76 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
420631 2012 HF76 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
420632 2012 HH78 14/12/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
420633 2012 HD79 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
420634 2012 HK79 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
420635 2012 HP83 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
420636 2012 JC1 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
420637 2012 JL1 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
420638 2012 JY1 13/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
420639 2012 JZ4 16/12/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
420640 2012 JD7 20/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
420641 2012 JF7 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
420642 2012 JO7 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
420643 2012 JA8 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
420644 2012 JF8 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
420645 2012 JK8 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
420646 2012 JW10 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
420647 2012 JC11 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
420648 2012 JD11 10/02/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
420649 2012 JO15 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
420650 2012 JZ16 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
420651 2012 JC18 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
420652 2012 JS21 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
420653 2012 JK22 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
420654 2012 JU23 12/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
420655 2012 JA24 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
420656 2012 JP24 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
420657 2012 JA25 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
420658 2012 JX25 24/01/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
420659 2012 JM26 11/07/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
420660 2012 JA27 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
420661 2012 JY28 19/02/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
420662 2012 JC35 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
420663 2012 JD37 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
420664 2012 JD42 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
420665 2012 JH46 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
420666 2012 JZ51 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
420667 2012 JK54 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
420668 2012 JR57 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
420669 2012 JP62 14/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
420670 2012 JP64 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
420671 2012 JG65 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
420672 2012 KS 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
420673 2012 KA2 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
420674 2012 KR2 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
420675 2012 KW8 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
420676 2012 KQ10 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
420677 2012 KT14 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
420678 2012 KO15 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
420679 2012 KT15 27/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
420680 2012 KB23 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
420681 2012 KJ23 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
420682 2012 KF24 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
420683 2012 KD25 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
420684 2012 KU26 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
420685 2012 KW27 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
420686 2012 KD28 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
420687 2012 KW28 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
420688 2012 KF30 03/11/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
420689 2012 KO30 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
420690 2012 KE31 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
420691 2012 KJ31 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
420692 2012 KP31 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
420693 2012 KS31 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
420694 2012 KB35 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
420695 2012 KC35 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
420696 2012 KF42 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
420697 2012 KS43 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
420698 2012 KP46 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
420699 2012 KD47 12/06/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
420700 2012 KW47 02/02/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL