Danh sách tiểu hành tinh/420501–420600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
420501 2012 FN25 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
420502 2012 FE28 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
420503 2012 FD35 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
420504 2012 FG35 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
420505 2012 FU36 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
420506 2012 FQ37 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
420507 2012 FQ38 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
420508 2012 FU38 04/12/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
420509 2012 FA39 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
420510 2012 FB40 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
420511 2012 FG40 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
420512 2012 FQ41 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
420513 2012 FR41 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
420514 2012 FK42 16/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
420515 2012 FA44 10/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
420516 2012 FK48 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
420517 2012 FN49 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
420518 2012 FR49 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
420519 2012 FL51 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
420520 2012 FE57 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
420521 2012 FX58 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
420522 2012 FY58 24/03/2012 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
420523 2012 FH59 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
420524 2012 FB60 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
420525 2012 FJ63 26/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
420526 2012 FM63 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
420527 2012 FF65 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
420528 2012 FG66 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
420529 2012 FP68 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
420530 2012 FJ69 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
420531 2012 FN71 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
420532 2012 FF72 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
420533 2012 FB73 02/04/2002 Eskridge G. Hug 820 m MPC · JPL
420534 2012 FO73 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
420535 2012 FE75 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
420536 2012 FG76 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
420537 2012 FR81 27/09/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
420538 2012 GC4 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
420539 2012 GG7 16/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
420540 2012 GF16 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
420541 2012 GW16 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
420542 2012 GK17 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
420543 2012 GD18 27/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
420544 2012 GF18 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
420545 2012 GG18 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
420546 2012 GE19 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
420547 2012 GU19 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
420548 2012 GS20 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
420549 2012 GP21 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
420550 2012 GW21 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
420551 2012 GM22 16/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
420552 2012 GL23 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
420553 2012 GR24 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
420554 2012 GA25 27/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
420555 2012 GZ28 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
420556 2012 GC31 29/01/2003 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
420557 2012 GD35 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
420558 2012 GR35 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
420559 2012 GP37 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
420560 2012 HN3 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
420561 2012 HR3 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
420562 2012 HN4 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
420563 2012 HO4 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
420564 2012 HX5 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
420565 2012 HP7 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
420566 2012 HJ9 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
420567 2012 HQ9 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
420568 2012 HU9 05/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
420569 2012 HF11 11/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
420570 2012 HC15 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
420571 2012 HD16 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
420572 2012 HD17 03/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
420573 2012 HE17 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
420574 2012 HH18 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
420575 2012 HY18 07/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
420576 2012 HP22 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
420577 2012 HU24 14/03/2005 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
420578 2012 HH25 14/04/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
420579 2012 HQ25 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
420580 2012 HB27 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
420581 2012 HG27 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
420582 2012 HL27 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
420583 2012 HT28 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
420584 2012 HW28 06/02/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
420585 2012 HX28 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
420586 2012 HD29 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
420587 2012 HK29 24/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
420588 2012 HM29 20/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
420589 2012 HD30 21/12/2006 Kitt Peak L. H. Wasserman 1,6 km MPC · JPL
420590 2012 HL30 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
420591 2012 HF31 24/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
420592 2012 HT32 25/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
420593 2012 HO36 23/10/2003 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
420594 2012 HQ37 24/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
420595 2012 HM39 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
420596 2012 HF40 04/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
420597 2012 HK40 06/02/2003 Sandlot NEAT 2,4 km MPC · JPL
420598 2012 HA42 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
420599 2012 HG43 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
420600 2012 HD45 06/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL