Danh sách tiểu hành tinh/422501–422600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
422501 2009 WH43 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
422502 2010 PV21 04/08/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
422503 2008 CD4 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
422504 2010 EZ143 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
422505 2014 TX3 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
422506 2014 TY3 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
422507 2014 TD4 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
422508 2014 TK5 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
422509 2014 TP5 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
422510 2014 TQ5 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
422511 2014 TT5 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
422512 2014 TA6 09/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
422513 2014 TO6 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
422514 2014 TP6 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
422515 2014 TM7 27/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
422516 2014 TX7 09/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
422517 2014 TD8 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
422518 2014 TK8 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
422519 2014 TN8 28/09/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
422520 2014 TG9 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
422521 2014 TN9 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
422522 2014 TP9 28/08/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
422523 2014 TW10 13/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
422524 2014 TZ10 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
422525 2014 TL11 29/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
422526 2014 TE12 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
422527 2014 TB13 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
422528 2014 TX18 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
422529 2014 TY18 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
422530 2014 TO19 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
422531 2014 TS19 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
422532 2014 TV19 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
422533 2014 TF20 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
422534 2014 TM20 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
422535 2014 TT20 07/09/1999 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
422536 2014 TG21 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
422537 2014 TH23 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
422538 2014 TU23 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
422539 2014 TC24 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
422540 2014 TK26 15/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
422541 2014 TR26 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
422542 2014 TZ26 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
422543 2014 TM27 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
422544 2014 TL28 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
422545 2014 TM29 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
422546 2014 TP29 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
422547 2014 TY29 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
422548 2014 TA30 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
422549 2014 TG30 10/11/2004 Kitt Peak M. W. Buie 3,2 km MPC · JPL
422550 2014 TH32 12/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
422551 2014 TC33 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
422552 2014 TX33 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
422553 2014 TY35 09/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
422554 2014 TV36 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
422555 2014 TX36 12/04/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
422556 2014 TY36 14/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
422557 2014 TZ36 13/04/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
422558 2014 TB37 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
422559 2014 TZ37 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
422560 2014 TY38 16/08/2006 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
422561 2014 TH39 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
422562 2014 TD40 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
422563 2014 TK40 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
422564 2014 TR40 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
422565 2014 TU40 08/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
422566 2014 TB43 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
422567 2014 TE45 25/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
422568 2014 TT47 19/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
422569 2014 TV47 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
422570 2014 TA49 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
422571 2014 TB49 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
422572 2014 TC49 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
422573 2014 TT53 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
422574 2014 TX53 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
422575 2014 TC54 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
422576 2014 TL54 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
422577 2014 TM54 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
422578 2014 TE56 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
422579 2014 TQ56 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
422580 2014 TB57 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
422581 2014 TC57 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
422582 2014 TH57 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
422583 2014 TK58 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
422584 2014 TY58 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
422585 2014 TL59 11/08/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
422586 2014 TN59 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
422587 2014 TG62 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
422588 2014 TY62 10/02/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
422589 2014 TZ62 13/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
422590 2014 TF65 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
422591 2014 TS65 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
422592 2014 TH67 14/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
422593 2014 TG68 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
422594 2014 TM68 28/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
422595 2014 TT68 10/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
422596 2014 TS69 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
422597 2014 TT69 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
422598 2014 TY69 09/07/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
422599 2014 TZ69 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
422600 2014 TA70 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL