Danh sách tiểu hành tinh/42101–42200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
42101 2001 AA34 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42102 2001 AF34 04/01/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
42103 2001 AO34 04/01/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
42104 2001 AS35 05/01/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
42105 2001 AZ35 05/01/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
42106 2001 AB38 05/01/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
42107 2001 AF38 05/01/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
42108 2001 AM41 03/01/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
42109 2001 AX44 15/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 4,5 km MPC · JPL
42110 2001 AC45 15/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
42111 2001 AZ46 15/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42112 Hongkyumoon 2001 AF48 04/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
42113 Jura 2001 AB49 15/01/2001 Vicques Jura Obs. 4,5 km MPC · JPL
42114 2001 BH4 18/01/2001 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
42115 2001 BO4 18/01/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
42116 2001 BY5 18/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
42117 2001 BD6 19/01/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
42118 2001 BO6 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42119 2001 BP7 19/01/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
42120 2001 BU7 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
42121 2001 BW7 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42122 2001 BC8 19/01/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
42123 2001 BY8 19/01/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
42124 2001 BA9 19/01/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
42125 2001 BE13 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
42126 2001 BC15 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 8,0 km MPC · JPL
42127 2001 BT15 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 8,0 km MPC · JPL
42128 2001 BV15 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 4,5 km MPC · JPL
42129 2001 BG17 19/01/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
42130 2001 BW19 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
42131 2001 BE21 19/01/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
42132 2001 BP24 20/01/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
42133 2001 BQ24 20/01/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
42134 2001 BO25 20/01/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
42135 2001 BK26 20/01/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
42136 2001 BM26 20/01/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
42137 2001 BO27 20/01/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
42138 2001 BP28 20/01/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
42139 2001 BQ29 20/01/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
42140 2001 BM31 20/01/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
42141 2001 BV31 20/01/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
42142 2001 BY32 20/01/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
42143 2001 BN37 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
42144 2001 BW40 24/01/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
42145 2001 BF41 24/01/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
42146 2001 BN42 19/01/2001 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
42147 2001 BW43 19/01/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
42148 2001 BC46 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42149 2001 BQ48 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
42150 2001 BD53 17/01/2001 Haleakala NEAT 7,8 km MPC · JPL
42151 2001 BD54 18/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
42152 2001 BX57 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
42153 2001 BG58 21/01/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
42154 2001 BP62 29/01/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
42155 2001 BA63 29/01/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
42156 2001 BV63 29/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42157 2001 BX66 29/01/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
42158 2001 BT70 29/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42159 2001 BT72 27/01/2001 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
42160 2001 BH73 28/01/2001 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
42161 2001 BJ74 31/01/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
42162 2001 BA76 26/01/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
42163 2001 BC77 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42164 2001 CT 01/02/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
42165 2001 CQ10 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42166 2001 CL11 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
42167 2001 CR13 01/02/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
42168 2001 CT13 01/02/2001 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
42169 2001 CV13 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
42170 2001 CA16 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
42171 2001 CP17 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
42172 2001 CR17 01/02/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
42173 2001 CQ18 02/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42174 2001 CJ21 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
42175 Yuyang 2001 CR21 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
42176 2001 CK22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 18 km MPC · JPL
42177 Bolin 2001 CL22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
42178 2001 CO25 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
42179 2001 CP25 01/02/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
42180 2001 CL26 01/02/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
42181 2001 CY27 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
42182 2001 CP29 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 18 km MPC · JPL
42183 Tubiana 2001 CY29 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
42184 2001 CP30 02/02/2001 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
42185 2001 CS30 02/02/2001 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
42186 2001 CH32 11/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 12 km MPC · JPL
42187 2001 CS32 13/02/2001 Socorro LINEAR 38 km MPC · JPL
42188 2001 CZ32 13/02/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
42189 2001 CJ33 13/02/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
42190 2001 CM36 15/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 12 km MPC · JPL
42191 Thurmann 2001 CJ37 14/02/2001 Vicques Jura Obs. 2,5 km MPC · JPL
42192 2001 CJ39 13/02/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
42193 2001 CV43 15/02/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
42194 2001 DP10 17/02/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
42195 2001 DO17 16/02/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
42196 2001 DE21 16/02/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
42197 2001 DM23 17/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
42198 2001 DP23 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
42199 2001 DT23 17/02/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
42200 2001 DJ26 17/02/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL