Danh sách tiểu hành tinh/42201–42300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
42201 2001 DH29 17/02/2001 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
42202 2001 DC31 17/02/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
42203 2001 DB35 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
42204 2001 DW35 19/02/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
42205 2001 DT38 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42206 2001 DJ41 19/02/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
42207 2001 DL46 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
42208 2001 DQ47 19/02/2001 Haleakala NEAT 12 km MPC · JPL
42209 2001 DF48 16/02/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
42210 2001 DL49 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
42211 2001 DO49 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
42212 2001 DO51 16/02/2001 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
42213 2001 DU51 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42214 2001 DA52 16/02/2001 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
42215 2001 DO52 17/02/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
42216 2001 DX52 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
42217 2001 DK53 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
42218 2001 DN59 17/02/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
42219 2001 DY59 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
42220 2001 DC60 19/02/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
42221 2001 DA62 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
42222 2001 DT62 19/02/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
42223 2001 DC63 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
42224 2001 DT65 19/02/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
42225 2001 DV72 19/02/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
42226 2001 DO81 26/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 5,4 km MPC · JPL
42227 2001 DS93 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
42228 2001 DO95 18/02/2001 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
42229 2001 DC99 17/02/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
42230 2001 DE108 19/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
42231 2001 EM1 01/03/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
42232 2001 EH2 01/03/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
42233 2001 EL2 01/03/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
42234 2001 EP2 01/03/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
42235 2001 EM10 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
42236 2001 EP19 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
42237 2001 EG21 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 18 km MPC · JPL
42238 2001 FF4 19/03/2001 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
42239 2001 FB20 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
42240 2001 FX34 18/03/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
42241 2001 FF45 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42242 2001 FU61 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
42243 2001 FB65 19/03/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
42244 2001 FH65 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
42245 2001 FB88 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
42246 2001 FX121 29/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
42247 2001 FU156 26/03/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
42248 2001 FU186 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
42249 2001 HZ27 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
42250 2001 KS12 18/05/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
42251 2001 LA 01/06/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
42252 2001 LU2 13/06/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
42253 2001 NQ12 13/07/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
42254 2001 NX21 14/07/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
42255 2001 OT22 18/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
42256 2001 OA63 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
42257 2001 OU68 16/07/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
42258 2001 OZ68 17/07/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
42259 2001 OD81 29/07/2001 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
42260 2001 OX82 27/07/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
42261 2001 OC92 22/07/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
42262 2001 PE6 10/08/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
42263 2001 PA42 11/08/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
42264 2001 QZ30 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
42265 2001 QL69 17/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
42266 2001 QZ77 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
42267 2001 QJ81 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
42268 2001 QO91 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
42269 2001 QB117 17/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
42270 2001 QA139 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
42271 Keikokubota 2001 QL154 24/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,2 km MPC · JPL
42272 2001 QH179 28/08/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
42273 2001 QO245 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
42274 2001 QM264 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
42275 2001 RG17 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
42276 2001 SV35 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
42277 2001 SQ51 16/09/2001 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
42278 2001 SH265 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,6 km MPC · JPL
42279 2001 SP267 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
42280 2001 SS267 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
42281 2001 SW267 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
42282 2001 SB283 22/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
42283 2001 SQ316 25/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
42284 2001 TV8 09/10/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
42285 2001 TN40 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
42286 2001 TN41 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
42287 2001 TE51 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
42288 2001 TC65 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42289 2001 TY105 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
42290 2001 TU114 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
42291 2001 TD121 15/10/2001 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
42292 2001 TN150 10/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
42293 2001 UZ3 17/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
42294 2001 UP5 21/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
42295 Teresateng 2001 UG17 23/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
42296 2001 UJ31 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
42297 2001 UL73 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
42298 2001 UP123 22/10/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
42299 2001 UQ136 22/10/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
42300 2001 UU140 23/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL