Danh sách tiểu hành tinh/41101–41200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
41101 1999 VE65 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
41102 1999 VX66 04/11/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
41103 1999 VE67 04/11/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
41104 1999 VG67 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
41105 1999 VR67 04/11/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
41106 1999 VL69 04/11/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
41107 Ropakov 1999 VX72 01/11/1999 Uccle E. W. Elst, S. I. Ipatov 2,3 km MPC · JPL
41108 1999 VT73 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
41109 1999 VC75 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
41110 1999 VB78 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
41111 1999 VF80 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
41112 1999 VP82 05/11/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
41113 1999 VQ83 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
41114 1999 VC84 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
41115 1999 VQ85 05/11/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
41116 1999 VT85 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
41117 1999 VM87 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
41118 1999 VT87 05/11/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
41119 1999 VV87 07/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
41120 1999 VX87 07/11/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
41121 1999 VP89 05/11/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
41122 1999 VD90 05/11/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
41123 1999 VX90 05/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
41124 1999 VG91 05/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
41125 1999 VD92 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
41126 1999 VQ92 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
41127 1999 VZ92 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
41128 1999 VA93 09/11/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
41129 1999 VD94 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41130 1999 VC96 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
41131 1999 VA98 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
41132 1999 VC98 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
41133 1999 VF98 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41134 1999 VP100 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
41135 1999 VP103 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
41136 1999 VL104 09/11/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
41137 1999 VE114 09/11/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
41138 1999 VZ114 09/11/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
41139 1999 VU119 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
41140 1999 VV122 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
41141 1999 VB125 10/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41142 1999 VF125 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
41143 1999 VR129 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
41144 1999 VA131 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
41145 1999 VW135 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41146 1999 VS136 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41147 1999 VK137 12/11/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
41148 1999 VU143 11/11/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
41149 1999 VQ144 11/11/1999 Catalina CSS 7,9 km MPC · JPL
41150 1999 VE146 12/11/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
41151 1999 VH148 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
41152 1999 VW148 14/11/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
41153 1999 VB150 14/11/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
41154 1999 VO151 14/11/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
41155 1999 VG157 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41156 1999 VV157 14/11/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
41157 1999 VX159 14/11/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
41158 1999 VG160 14/11/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
41159 1999 VE161 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41160 1999 VP163 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41161 1999 VM165 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
41162 1999 VM168 14/11/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
41163 1999 VX168 14/11/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
41164 1999 VO169 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
41165 1999 VW170 14/11/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
41166 1999 VJ172 14/11/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
41167 1999 VV172 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
41168 1999 VB174 03/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
41169 1999 VL174 12/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
41170 1999 VW175 01/11/1999 Catalina CSS 8,8 km MPC · JPL
41171 1999 VJ176 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
41172 1999 VT176 05/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41173 1999 VP180 06/11/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
41174 1999 VH184 15/11/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
41175 1999 VN185 15/11/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
41176 1999 VP186 15/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
41177 1999 VB187 15/11/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
41178 1999 VY187 15/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
41179 1999 VW192 01/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
41180 1999 VQ193 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
41181 1999 VR194 01/11/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
41182 1999 VL195 03/11/1999 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
41183 1999 VP195 03/11/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
41184 Devogèle 1999 VW199 04/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
41185 1999 VJ200 05/11/1999 Catalina CSS 7,4 km MPC · JPL
41186 1999 VT200 05/11/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
41187 1999 VB201 06/11/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
41188 1999 VC201 06/11/1999 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
41189 1999 VE201 06/11/1999 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
41190 1999 VJ203 08/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
41191 1999 VL203 08/11/1999 Catalina CSS 9,1 km MPC · JPL
41192 1999 VB206 12/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
41193 1999 VV206 10/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
41194 1999 VH213 12/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
41195 1999 VL221 04/11/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
41196 1999 VV224 05/11/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
41197 1999 VU228 03/11/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
41198 1999 WB 16/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,4 km MPC · JPL
41199 Wakanaootaki 1999 WC1 21/11/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,1 km MPC · JPL
41200 1999 WA3 27/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 10 km MPC · JPL