Danh sách tiểu hành tinh/42001–42100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
42001 2000 YW46 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42002 2000 YU47 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42003 2000 YJ48 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
42004 2000 YJ49 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42005 2000 YW49 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
42006 2000 YA50 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
42007 2000 YG50 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
42008 2000 YJ50 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42009 2000 YM50 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
42010 2000 YX58 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
42011 2000 YS59 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
42012 2000 YC60 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
42013 2000 YL61 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
42014 2000 YM61 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
42015 2000 YM65 16/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
42016 2000 YZ68 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
42017 2000 YU72 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42018 2000 YK78 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
42019 2000 YE79 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
42020 2000 YP79 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
42021 2000 YJ80 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
42022 2000 YS81 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42023 2000 YW81 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42024 2000 YX82 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
42025 2000 YL84 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
42026 2000 YF86 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
42027 2000 YL86 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
42028 2000 YT88 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
42029 2000 YV88 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
42030 2000 YA89 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
42031 2000 YJ89 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
42032 2000 YV89 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
42033 2000 YH95 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42034 2000 YD96 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
42035 2000 YG96 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42036 2000 YP96 30/12/2000 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
42037 2000 YQ96 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
42038 2000 YO97 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
42039 2000 YN98 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
42040 2000 YS99 30/12/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
42041 2000 YB100 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
42042 2000 YR101 28/12/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
42043 2000 YB102 28/12/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
42044 2000 YF102 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
42045 2000 YJ103 28/12/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
42046 2000 YM103 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42047 2000 YV105 28/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
42048 2000 YE107 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
42049 2000 YG107 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
42050 2000 YN107 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
42051 2000 YX107 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42052 2000 YH108 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42053 2000 YO110 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
42054 2000 YA111 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
42055 2000 YB112 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
42056 2000 YF114 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
42057 2000 YW114 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
42058 2000 YF115 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
42059 2000 YG115 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
42060 2000 YX115 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
42061 2000 YE116 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42062 2000 YR118 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
42063 2000 YS122 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
42064 2000 YE128 29/12/2000 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
42065 2000 YJ128 29/12/2000 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
42066 2000 YF129 29/12/2000 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
42067 2000 YU131 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
42068 2000 YA133 30/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
42069 2000 YG135 17/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
42070 2000 YM136 23/12/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
42071 2000 YS137 23/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
42072 2000 YS139 27/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
42073 Noreen 2001 AS1 02/01/2001 Carbuncle Hill D. P. Pray 9,5 km MPC · JPL
42074 2001 AV2 02/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
42075 2001 AL3 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
42076 2001 AQ4 02/01/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
42077 2001 AS4 02/01/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
42078 2001 AT4 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
42079 2001 AD7 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42080 2001 AL7 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42081 2001 AX7 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
42082 2001 AF11 02/01/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
42083 2001 AU11 02/01/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
42084 2001 AA12 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
42085 2001 AD12 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
42086 2001 AE13 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42087 2001 AB14 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
42088 2001 AG15 02/01/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
42089 2001 AQ15 02/01/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
42090 2001 AF16 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
42091 2001 AV16 02/01/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
42092 2001 AU20 03/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42093 2001 AO23 03/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42094 2001 AO24 04/01/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
42095 2001 AY25 06/01/2001 Farpoint Farpoint Obs. 6,3 km MPC · JPL
42096 2001 AZ25 06/01/2001 Farpoint Farpoint Obs. 4,7 km MPC · JPL
42097 2001 AO28 05/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
42098 2001 AS29 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
42099 2001 AN30 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
42100 2001 AL31 04/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL