Danh sách tiểu hành tinh/420901–421000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
420901 2013 LU33 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
420902 2013 LS34 19/03/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
420903 2013 LJ35 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
420904 2013 LM35 11/04/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
420905 2013 MK2 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
420906 2013 MW3 15/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
420907 2013 MY3 01/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
420908 2013 MC4 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
420909 2013 MK4 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
420910 2013 MW4 04/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
420911 2013 MY4 19/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
420912 2013 MH5 01/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
420913 2013 MM5 19/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
420914 2013 MA7 25/03/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
420915 2013 ML7 16/02/2010 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
420916 2013 NZ 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
420917 2013 NB2 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
420918 2013 NF3 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
420919 2013 NQ3 30/09/1973 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
420920 2013 NR4 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
420921 2013 NR9 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
420922 2013 NA12 22/09/2008 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
420923 2013 NC12 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
420924 2013 NS14 17/08/2006 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
420925 2013 NA17 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
420926 2013 NR17 11/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
420927 2013 NA18 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
420928 2013 NC18 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
420929 2013 NJ18 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
420930 2013 NZ19 03/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
420931 2013 NA22 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
420932 2013 NE23 20/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
420933 2013 OQ2 10/01/2011 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
420934 2013 OO4 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
420935 2013 OB7 25/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
420936 2013 OV7 16/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
420937 2013 OR8 04/02/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
420938 2013 OT8 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
420939 2013 OC10 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
420940 2013 OO10 10/03/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
420941 2013 OC11 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
420942 2013 OK11 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
420943 2013 PC 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
420944 2013 PF1 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
420945 2013 PV1 22/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
420946 2013 PP3 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
420947 2013 PC4 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
420948 2013 PE4 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
420949 2013 PU4 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
420950 2013 PY4 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
420951 2013 PZ4 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
420952 2013 PC6 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
420953 2013 PD6 19/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
420954 2013 PE8 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
420955 2013 PH8 21/04/2012 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
420956 2013 PH9 22/10/2003 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
420957 2013 PS9 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
420958 2013 PX9 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
420959 2013 PE10 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
420960 2013 PM10 19/02/2010 WISE WISE 5,5 km MPC · JPL
420961 2013 PW10 03/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
420962 2013 PQ11 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
420963 2013 PR12 06/02/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
420964 2013 PK14 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
420965 2013 PS14 03/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
420966 2013 PY14 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
420967 2013 PC15 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
420968 2013 PL15 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
420969 2013 PV15 18/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
420970 2013 PV16 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
420971 2013 PL17 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
420972 2013 PX18 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
420973 2013 PM24 16/04/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
420974 2013 PN24 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
420975 2013 PP24 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
420976 2013 PT24 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
420977 2013 PQ27 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
420978 2013 PM29 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
420979 2013 PN29 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
420980 2013 PY30 10/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
420981 2013 PE31 25/09/2003 Elena Remote NEAT 4,0 km MPC · JPL
420982 2013 PR31 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
420983 2013 PO32 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
420984 2013 PR33 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
420985 2013 PE34 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
420986 2013 PK34 25/03/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
420987 2013 PN34 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
420988 2013 PE35 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
420989 2013 PD36 06/01/1998 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
420990 2013 PK36 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
420991 2013 PM36 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
420992 2013 PG37 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
420993 2013 PC38 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
420994 2013 PR39 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
420995 2013 PR42 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
420996 2013 PU42 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
420997 2013 PG43 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
420998 2013 PP44 03/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
420999 2013 PT44 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
421000 2013 PG45 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also