Danh sách tiểu hành tinh/420201–420300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
420201 2011 GF76 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
420202 2011 GG76 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
420203 2011 GP77 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
420204 2011 GR79 25/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
420205 2011 GX79 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
420206 2011 GB81 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
420207 2011 GV87 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
420208 2011 GW87 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
420209 2011 GH88 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
420210 2011 HF 22/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 300 m MPC · JPL
420211 2011 HN1 05/10/2002 Apache Point SDSS 4,4 km MPC · JPL
420212 2011 HS1 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
420213 2011 HE3 02/02/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
420214 2011 HM3 29/10/2002 Apache Point SDSS 3,0 km MPC · JPL
420215 2011 HN3 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
420216 2011 HS3 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
420217 2011 HR5 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
420218 2011 HW5 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
420219 2011 HK12 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
420220 2011 HO14 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
420221 2011 HS16 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
420222 2011 HR20 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
420223 2011 HO28 19/03/2005 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
420224 2011 HP31 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
420225 2011 HF32 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
420226 2011 HQ34 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
420227 2011 HS42 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
420228 2011 HN45 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
420229 2011 HM47 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
420230 2011 HR51 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
420231 2011 HA52 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
420232 2011 HE54 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
420233 2011 HA56 25/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
420234 2011 HJ60 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
420235 2011 HP60 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
420236 2011 HA63 29/04/2011 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
420237 2011 HH63 22/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
420238 2011 HQ63 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
420239 2011 HP64 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
420240 2011 HU64 13/11/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
420241 2011 HD65 09/03/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
420242 2011 HN65 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
420243 2011 HE68 08/05/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
420244 2011 HT76 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
420245 2011 HQ78 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
420246 2011 HN84 05/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
420247 2011 HC97 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
420248 2011 JW2 12/01/2010 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
420249 2011 JQ4 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
420250 2011 JF7 08/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
420251 2011 JY7 12/03/2005 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
420252 2011 JP8 19/04/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
420253 2011 JV9 30/03/2010 WISE WISE 16 km MPC · JPL
420254 2011 JJ12 24/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
420255 2011 JR12 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
420256 2011 JU14 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
420257 2011 JA15 10/10/2002 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
420258 2011 JX16 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
420259 2011 JP17 13/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
420260 2011 JN20 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
420261 2011 JO26 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
420262 2011 KD11 25/05/2011 Siding Spring SSS 360 m MPC · JPL
420263 2011 KO14 29/03/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
420264 2011 KP14 04/05/2005 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
420265 2011 KG17 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
420266 2011 KZ19 11/04/2010 WISE WISE 12 km MPC · JPL
420267 2011 KH22 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
420268 2011 KR22 22/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
420269 2011 KJ29 21/03/2010 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
420270 2011 KO37 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
420271 2011 KG43 13/04/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
420272 2011 KB44 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
420273 2011 LG5 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
420274 2011 LH5 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
420275 2011 LE12 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
420276 2011 LY19 08/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
420277 2011 LB22 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
420278 2011 LC24 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
420279 2011 ML8 08/01/2010 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
420280 2011 OC26 29/05/2003 Apache Point SDSS 750 m MPC · JPL
420281 2011 OH52 29/03/2010 WISE WISE 12 km MPC · JPL
420282 2011 QE 20/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
420283 2011 QR4 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
420284 2011 QF13 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
420285 2011 QR47 24/08/2011 Siding Spring SSS 9,7 km MPC · JPL
420286 2011 RZ 05/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
420287 2011 SZ1 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
420288 2011 SC135 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
420289 2011 SK262 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
420290 2011 UB142 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
420291 2011 UV246 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
420292 2011 UN321 24/09/2011 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
420293 2011 UX332 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
420294 2011 UF369 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
420295 2011 UN402 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
420296 2011 VO18 01/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
420297 2011 WK12 07/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
420298 2011 WL14 18/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
420299 2011 WU120 27/12/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
420300 2011 WD126 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL