Danh sách tiểu hành tinh/419701–419800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
419701 2010 UE59 06/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
419702 2010 UV59 21/02/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
419703 2010 UG63 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
419704 2010 UH69 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
419705 2010 UX70 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
419706 2010 UU74 22/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
419707 2010 UV75 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
419708 2010 UM76 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
419709 2010 UN76 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
419710 2010 UN79 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
419711 2010 UW80 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
419712 2010 UO88 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
419713 2010 UO93 09/03/2008 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
419714 2010 UK98 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
419715 2010 UW100 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
419716 2010 UL105 30/10/2002 Mauna Kea SDSS 710 m MPC · JPL
419717 2010 VC14 30/10/2010 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
419718 2010 VR17 05/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
419719 2010 VB18 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
419720 2010 VY19 21/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
419721 2010 VT23 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
419722 2010 VP24 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
419723 2010 VE25 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
419724 2010 VU25 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
419725 2010 VX25 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
419726 2010 VM26 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
419727 2010 VU28 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
419728 2010 VR29 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
419729 2010 VX31 27/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
419730 2010 VF36 23/10/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
419731 2010 VS46 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
419732 2010 VW46 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
419733 2010 VY46 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
419734 2010 VS51 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
419735 2010 VY51 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
419736 2010 VB52 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
419737 2010 VZ60 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
419738 2010 VW66 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
419739 2010 VY70 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
419740 2010 VN72 16/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
419741 2010 VT73 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
419742 2010 VG74 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
419743 2010 VN74 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
419744 2010 VP77 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
419745 2010 VH80 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
419746 2010 VT81 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
419747 2010 VW83 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
419748 2010 VD85 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
419749 2010 VA86 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
419750 2010 VB87 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
419751 2010 VB89 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
419752 2010 VN90 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
419753 2010 VP90 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
419754 2010 VF95 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
419755 2010 VU96 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
419756 2010 VX98 17/03/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
419757 2010 VW103 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
419758 2010 VY105 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
419759 2010 VS110 25/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
419760 2010 VA112 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
419761 2010 VK114 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
419762 2010 VO114 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
419763 2010 VQ114 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
419764 2010 VP120 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
419765 2010 VX122 09/02/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
419766 2010 VA131 11/10/2010 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
419767 2010 VC132 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
419768 2010 VF133 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
419769 2010 VO133 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
419770 2010 VC134 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
419771 2010 VF137 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
419772 2010 VO146 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
419773 2010 VR147 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
419774 2010 VT147 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
419775 2010 VW151 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
419776 2010 VF161 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
419777 2010 VG165 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
419778 2010 VZ170 28/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
419779 2010 VL172 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
419780 2010 VQ173 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
419781 2010 VP178 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
419782 2010 VF182 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
419783 2010 VM185 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
419784 2010 VN196 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
419785 2010 VQ198 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
419786 2010 VY199 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
419787 2010 VP203 14/09/2006 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
419788 2010 VZ204 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
419789 2010 VB206 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
419790 2010 VX208 19/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
419791 2010 VQ210 04/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
419792 2010 VV216 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
419793 2010 VD217 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
419794 2010 VT218 12/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
419795 2010 VR219 16/03/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
419796 2010 WU3 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
419797 2010 WP13 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
419798 2010 WK15 02/04/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
419799 2010 WP29 14/11/2010 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
419800 2010 WH30 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL