Danh sách tiểu hành tinh/418701–418800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
418701 2008 US29 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
418702 2008 UY30 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
418703 2008 UE31 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
418704 2008 UP36 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
418705 2008 UU37 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
418706 2008 UL41 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
418707 2008 UH42 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
418708 2008 UO42 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
418709 2008 UC48 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
418710 2008 UO48 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
418711 2008 UG53 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
418712 2008 US60 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
418713 2008 UK61 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
418714 2008 UO66 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
418715 2008 UC75 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
418716 2008 UQ78 21/10/2008 Lulin LUSS 2,5 km MPC · JPL
418717 2008 UR80 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
418718 2008 UP83 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
418719 2008 UQ83 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
418720 2008 UT87 24/10/2008 Črni Vrh Črni Vrh 5,1 km MPC · JPL
418721 2008 UX88 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
418722 2008 UY90 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
418723 2008 UG96 29/09/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
418724 2008 UK99 30/10/2008 Magdalena Ridge W. H. Ryan 3,1 km MPC · JPL
418725 2008 UO103 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
418726 2008 UN106 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
418727 2008 UD110 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
418728 2008 UC111 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
418729 2008 UX111 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
418730 2008 UE113 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
418731 2008 UX114 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
418732 2008 UK118 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
418733 2008 UX124 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
418734 2008 UQ127 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
418735 2008 UC130 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
418736 2008 UU133 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
418737 2008 UX133 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
418738 2008 UK135 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
418739 2008 UH139 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
418740 2008 UO144 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
418741 2008 UQ145 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
418742 2008 UG149 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
418743 2008 UO149 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
418744 2008 UR152 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
418745 2008 UQ155 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
418746 2008 UC157 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
418747 2008 UP157 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
418748 2008 UM158 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
418749 2008 UF162 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
418750 2008 UB165 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
418751 2008 UR168 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
418752 2008 UQ169 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
418753 2008 UP177 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
418754 2008 UA188 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
418755 2008 UK189 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
418756 2008 UC197 27/10/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
418757 2008 UJ199 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
418758 2008 UT204 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
418759 2008 UZ204 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
418760 2008 UU208 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
418761 2008 UO209 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
418762 2008 UF211 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
418763 2008 UD224 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
418764 2008 UA227 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
418765 2008 UY227 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
418766 2008 UU239 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
418767 2008 UP242 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
418768 2008 UX242 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
418769 2008 UB254 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
418770 2008 UW262 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
418771 2008 UZ262 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
418772 2008 UW263 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
418773 2008 UQ264 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
418774 2008 UA265 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
418775 2008 UO267 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
418776 2008 UZ267 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
418777 2008 UX272 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
418778 2008 UJ276 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
418779 2008 UV276 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
418780 2008 UU280 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
418781 2008 UP290 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
418782 2008 UG298 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
418783 2008 UU302 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
418784 2008 UB314 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
418785 2008 US322 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
418786 2008 UU322 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
418787 2008 UH323 31/10/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
418788 2008 UF330 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
418789 2008 UR337 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
418790 2008 UJ346 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
418791 2008 UR347 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
418792 2008 UX357 25/10/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
418793 2008 UD358 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
418794 2008 UP364 28/10/2008 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
418795 2008 UM366 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
418796 2008 UN366 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
418797 2008 VF 01/11/2008 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
418798 2008 VY 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
418799 2008 VN10 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
418800 2008 VT14 09/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL