Danh sách tiểu hành tinh/419401–419500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
419401 2010 AU38 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
419402 2010 AY39 07/01/2010 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
419403 2010 AY41 06/01/2010 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
419404 2010 AM44 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
419405 2010 AX48 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
419406 2010 AG55 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
419407 2010 AC59 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
419408 2010 AS59 06/01/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
419409 2010 AT64 10/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
419410 2010 AR66 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
419411 2010 AV66 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
419412 2010 AM67 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
419413 2010 AK70 12/03/2005 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
419414 2010 AS74 13/01/2010 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
419415 2010 AF78 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
419416 2010 AN79 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
419417 2010 AY79 13/01/2010 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
419418 2010 AF81 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
419419 2010 AR103 12/01/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
419420 2010 AY103 12/01/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
419421 2010 AC116 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
419422 2010 BA 16/01/2010 Bisei SG Center BATTeRS 2,4 km MPC · JPL
419423 2010 BA3 19/01/2010 Črni Vrh Črni Vrh 5,3 km MPC · JPL
419424 2010 BB6 20/01/2010 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
419425 2010 BC6 20/01/2010 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
419426 2010 BU6 16/01/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
419427 2010 BD8 16/01/2010 WISE WISE 5,7 km MPC · JPL
419428 2010 BR59 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
419429 2010 BW62 21/10/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
419430 2010 CD5 08/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
419431 2010 CC33 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
419432 2010 CN33 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
419433 2010 CL35 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
419434 2010 CY42 09/02/2010 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
419435 2010 CW43 14/02/2010 Nogales J.-C. Merlin 4,0 km MPC · JPL
419436 2010 CT56 13/02/2010 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
419437 2010 CV58 13/02/2010 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
419438 2010 CP73 23/09/2008 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
419439 2010 CP74 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
419440 2010 CQ75 13/02/2010 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
419441 2010 CS76 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
419442 2010 CN82 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
419443 2010 CS82 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
419444 2010 CN85 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
419445 2010 CF99 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
419446 2010 CZ100 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
419447 2010 CX117 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
419448 2010 CO124 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
419449 2010 CE128 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
419450 2010 CW128 09/02/2010 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
419451 2010 CJ129 11/02/2010 La Sagra Mallorca Obs. 3,3 km MPC · JPL
419452 2010 CC138 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
419453 2010 CN139 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
419454 2010 CX141 06/01/2010 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
419455 2010 CY141 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
419456 2010 CJ142 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
419457 2010 CQ144 13/02/2010 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
419458 2010 CC146 15/02/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
419459 2010 CX147 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
419460 2010 CJ148 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
419461 2010 CJ153 14/02/2010 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
419462 2010 CW157 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
419463 2010 CX157 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
419464 2010 CC180 12/02/2010 La Sagra Mallorca Obs. 680 m MPC · JPL
419465 2010 CK180 15/02/2010 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
419466 2010 CO181 14/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 3,6 km MPC · JPL
419467 2010 CA182 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
419468 2010 CS183 18/11/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
419469 2010 CA184 15/02/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
419470 2010 CE185 15/02/2010 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
419471 2010 CQ204 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
419472 2010 DW1 17/02/2010 Socorro LINEAR 460 m MPC · JPL
419473 2010 DS5 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
419474 2010 DN32 18/02/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
419475 2010 DE37 20/03/1999 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
419476 2010 DY40 17/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
419477 2010 DD42 17/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
419478 2010 DN43 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
419479 2010 DS49 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
419480 2010 DC52 21/02/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
419481 2010 DE61 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
419482 2010 DW66 13/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
419483 2010 DA75 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
419484 2010 EJ7 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
419485 2010 EK9 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
419486 2010 EK16 06/03/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
419487 2010 EM29 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
419488 2010 EB30 05/03/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
419489 2010 EH36 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
419490 2010 ET43 12/03/2010 Dauban F. Kugel 3,8 km MPC · JPL
419491 2010 EY45 14/03/2010 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
419492 2010 ES75 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
419493 2010 EF105 05/03/2010 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
419494 2010 EF108 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
419495 2010 EJ124 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
419496 2010 ES124 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
419497 2010 EC126 13/03/2010 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
419498 2010 ES126 15/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
419499 2010 EV127 14/03/2010 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
419500 2010 EP140 15/03/2010 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL