Danh sách tiểu hành tinh/417701–417800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
417701 2007 BU64 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
417702 2007 BZ67 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
417703 2007 BL68 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
417704 2007 BK71 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
417705 2007 BU74 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
417706 2007 BB78 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
417707 2007 BT78 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
417708 2007 BQ90 19/01/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1,4 km MPC · JPL
417709 2007 BG95 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
417710 2007 CP9 06/02/2007 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
417711 2007 CY9 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
417712 2007 CJ10 28/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
417713 2007 CK10 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
417714 2007 CT11 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
417715 2007 CJ14 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
417716 2007 CM15 17/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
417717 2007 CZ15 06/02/2007 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
417718 2007 CL21 06/02/2007 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
417719 2007 CQ21 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
417720 2007 CY21 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
417721 2007 CP22 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
417722 2007 CV23 07/02/2007 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
417723 2007 CR25 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
417724 2007 CD29 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
417725 2007 CQ32 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
417726 2007 CJ37 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
417727 2007 CP38 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
417728 2007 CS41 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
417729 2007 CY41 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
417730 2007 CS42 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
417731 2007 CW43 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
417732 2007 CX43 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
417733 2007 CO48 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
417734 2007 CR52 17/01/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
417735 2007 CN53 15/02/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
417736 2007 CP55 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
417737 2007 CM59 10/02/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
417738 2007 CQ61 15/02/2007 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
417739 2007 CZ65 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
417740 2007 CS75 14/02/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1,4 km MPC · JPL
417741 2007 CM79 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
417742 2007 DG 16/02/2007 Mayhill A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
417743 2007 DZ3 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
417744 2007 DH5 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
417745 2007 DL9 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
417746 2007 DA13 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
417747 2007 DX15 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
417748 2007 DC16 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
417749 2007 DG19 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
417750 2007 DP20 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
417751 2007 DE40 19/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
417752 2007 DP40 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
417753 2007 DH44 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
417754 2007 DV45 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
417755 2007 DR46 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
417756 2007 DO47 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
417757 2007 DR49 16/02/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
417758 2007 DK50 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
417759 2007 DZ50 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
417760 2007 DP56 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
417761 2007 DR59 22/02/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
417762 2007 DR66 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
417763 2007 DF69 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
417764 2007 DK84 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
417765 2007 DK92 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
417766 2007 DS92 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
417767 2007 DX96 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
417768 2007 DF101 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
417769 2007 DF110 16/02/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
417770 2007 DN112 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
417771 2007 DG113 19/02/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
417772 2007 DV113 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
417773 2007 DZ115 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
417774 2007 EY4 10/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
417775 2007 ED5 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
417776 2007 ED13 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
417777 2007 ES13 09/03/2007 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
417778 2007 EE21 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
417779 2007 ET23 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
417780 2007 EX32 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
417781 2007 EA33 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
417782 2007 EM35 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
417783 2007 EL41 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
417784 2007 EW41 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
417785 2007 EZ57 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
417786 2007 EP72 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
417787 2007 EK77 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
417788 2007 EV78 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
417789 2007 EM79 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
417790 2007 EK87 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
417791 2007 ED88 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
417792 2007 ED95 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
417793 2007 EA109 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
417794 2007 EL119 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
417795 2007 ES120 14/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
417796 2007 EJ121 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
417797 2007 ER131 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
417798 2007 EX133 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
417799 2007 EU134 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
417800 2007 EC146 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL