Danh sách tiểu hành tinh/418301–418400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
418301 2008 FJ40 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
418302 2008 FO40 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
418303 2008 FS42 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
418304 2008 FU49 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
418305 2008 FU51 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
418306 2008 FK53 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
418307 2008 FV53 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
418308 2008 FL56 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
418309 2008 FJ57 31/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
418310 2008 FR66 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
418311 2008 FN70 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
418312 2008 FF88 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
418313 2008 FN96 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
418314 2008 FO97 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
418315 2008 FY98 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
418316 2008 FN99 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
418317 2008 FO99 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
418318 2008 FZ101 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
418319 2008 FB104 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
418320 2008 FR104 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
418321 2008 FS111 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
418322 2008 FW116 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
418323 2008 FP118 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
418324 2008 FU124 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
418325 2008 FD127 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
418326 2008 FO128 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
418327 2008 FP128 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
418328 2008 FZ134 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
418329 2008 GC3 07/04/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
418330 2008 GF4 07/04/2008 Grove Creek F. Tozzi 2,4 km MPC · JPL
418331 2008 GH6 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
418332 2008 GE7 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
418333 2008 GH7 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
418334 2008 GQ7 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
418335 2008 GK9 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
418336 2008 GZ13 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
418337 2008 GS16 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
418338 2008 GD21 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
418339 2008 GL21 04/04/2008 Mayhill W. G. Dillon 790 m MPC · JPL
418340 2008 GZ34 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
418341 2008 GR35 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
418342 2008 GF37 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
418343 2008 GG46 21/09/2001 Apache Point SDSS 9,7 km MPC · JPL
418344 2008 GJ48 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
418345 2008 GB61 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
418346 2008 GX62 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
418347 2008 GN69 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
418348 2008 GL76 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
418349 2008 GM81 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
418350 2008 GB88 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
418351 2008 GL90 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
418352 2008 GC93 08/03/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
418353 2008 GC97 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
418354 2008 GD97 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
418355 2008 GM98 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
418356 2008 GV100 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
418357 2008 GX100 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
418358 2008 GA102 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
418359 2008 GL104 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
418360 2008 GT107 12/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
418361 2008 GQ111 08/04/2008 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
418362 2008 GP115 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
418363 2008 GV117 11/04/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
418364 2008 GY117 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
418365 2008 GT119 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
418366 2008 GD123 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
418367 2008 GB127 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
418368 2008 GL127 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
418369 2008 GO132 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
418370 2008 GJ133 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
418371 2008 GU133 11/04/2008 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
418372 2008 GB138 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
418373 2008 GX138 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
418374 2008 GM141 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
418375 2008 GA145 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
418376 2008 GG146 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
418377 2008 HA5 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
418378 2008 HC5 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
418379 2008 HK6 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
418380 2008 HF9 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
418381 2008 HX15 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
418382 2008 HE16 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
418383 2008 HM17 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
418384 2008 HJ21 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
418385 2008 HQ22 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
418386 2008 HK29 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
418387 2008 HL34 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
418388 2008 HE45 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
418389 2008 HH57 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
418390 2008 HV57 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
418391 2008 HP60 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
418392 2008 HT66 16/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
418393 2008 HG67 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
418394 2008 HO69 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
418395 2008 HG70 16/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
418396 2008 JL4 01/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
418397 2008 JS4 02/05/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
418398 2008 JJ21 07/04/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
418399 2008 JT22 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
418400 2008 JL27 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL