Danh sách tiểu hành tinh/41801–41900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
41801 2000 WG22 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
41802 2000 WD24 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41803 2000 WR24 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
41804 2000 WA30 23/11/2000 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
41805 2000 WC30 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41806 2000 WF32 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41807 2000 WS33 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
41808 2000 WG34 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41809 2000 WX34 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41810 2000 WG35 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
41811 2000 WK35 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41812 2000 WP35 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
41813 2000 WY35 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
41814 2000 WP36 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41815 2000 WU36 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41816 2000 WN38 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
41817 2000 WX40 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
41818 2000 WC41 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
41819 2000 WK44 21/11/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
41820 2000 WT45 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41821 2000 WU45 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41822 2000 WW47 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41823 2000 WZ47 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
41824 2000 WQ48 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41825 2000 WZ48 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
41826 2000 WH49 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41827 2000 WN49 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
41828 2000 WM50 26/11/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
41829 2000 WU53 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
41830 2000 WT56 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
41831 2000 WN57 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41832 2000 WB58 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
41833 2000 WE58 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
41834 2000 WL58 21/11/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
41835 2000 WO58 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41836 2000 WP58 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41837 2000 WS58 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41838 2000 WK59 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
41839 2000 WO59 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41840 2000 WS59 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41841 2000 WF60 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41842 2000 WO60 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
41843 2000 WX70 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
41844 2000 WO72 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
41845 2000 WW83 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
41846 2000 WB86 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41847 2000 WK86 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
41848 2000 WM86 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
41849 2000 WS86 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
41850 2000 WF87 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41851 2000 WK87 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
41852 2000 WN87 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
41853 2000 WY87 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
41854 2000 WF88 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41855 2000 WV89 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41856 2000 WL90 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
41857 2000 WU91 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41858 2000 WU93 21/11/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
41859 2000 WD95 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41860 2000 WW95 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
41861 2000 WH96 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41862 2000 WK96 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
41863 2000 WU96 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41864 2000 WC97 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
41865 2000 WW97 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
41866 2000 WX97 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
41867 2000 WB99 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41868 2000 WH99 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
41869 2000 WK99 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
41870 2000 WV99 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41871 2000 WD100 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41872 2000 WJ100 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41873 2000 WR100 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
41874 2000 WY100 21/11/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
41875 2000 WZ100 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
41876 2000 WB101 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41877 2000 WE103 26/11/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
41878 2000 WH104 27/11/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
41879 2000 WO104 28/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
41880 2000 WR107 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41881 2000 WH109 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
41882 2000 WD111 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41883 2000 WF111 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41884 2000 WO113 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41885 2000 WA115 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
41886 2000 WM115 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41887 2000 WW115 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41888 2000 WC118 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
41889 2000 WF118 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41890 2000 WM118 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
41891 2000 WC119 20/11/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
41892 2000 WS119 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
41893 2000 WU119 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
41894 2000 WH121 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41895 2000 WJ121 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
41896 2000 WN123 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41897 2000 WP123 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41898 2000 WN124 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
41899 2000 WY124 27/11/2000 Haleakala NEAT 14 km MPC · JPL
41900 2000 WV126 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL