Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/41701–41800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
41701 2000 UY46 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41702 2000 UN49 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
41703 2000 UM50 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41704 2000 UX51 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41705 2000 UZ52 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
41706 2000 UU53 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41707 2000 UU55 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
41708 2000 UG56 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
41709 2000 UH56 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
41710 2000 UZ59 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
41711 2000 US63 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
41712 2000 UZ68 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41713 2000 UG72 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41714 2000 UO72 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
41715 2000 UL73 26/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
41716 2000 UP76 29/10/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
41717 2000 UX78 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41718 2000 UK79 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
41719 2000 UL79 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41720 2000 UN79 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41721 2000 UU79 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41722 2000 UD80 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
41723 2000 UP80 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41724 2000 UV84 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41725 2000 UK86 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41726 2000 UP91 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
41727 2000 UR91 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41728 2000 UF92 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41729 2000 UF95 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
41730 2000 UF96 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41731 2000 UA97 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41732 2000 UU98 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41733 2000 UY98 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41734 2000 UL100 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41735 2000 UY100 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41736 2000 UN102 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41737 2000 UX103 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41738 2000 UR104 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41739 2000 UP112 25/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
41740 Yuenkwokyung 2000 VC 01/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
41741 2000 VG 01/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
41742 Wongkakui 2000 VH3 01/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 4,3 km MPC · JPL
41743 2000 VJ14 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41744 2000 VA15 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
41745 2000 VQ15 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
41746 2000 VD16 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
41747 2000 VY24 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
41748 2000 VC27 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41749 2000 VD27 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41750 2000 VK28 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41751 2000 VT29 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41752 2000 VF30 01/11/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
41753 2000 VH30 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41754 2000 VS31 01/11/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
41755 2000 VY31 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41756 2000 VE33 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41757 2000 VM33 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41758 2000 VP33 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
41759 2000 VZ33 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41760 2000 VF34 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41761 2000 VP34 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41762 2000 VZ34 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41763 2000 VA35 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41764 2000 VO35 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41765 2000 VV35 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41766 2000 VB36 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
41767 2000 VQ36 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
41768 2000 VB37 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
41769 2000 VH37 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41770 2000 VV37 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
41771 2000 VB38 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41772 2000 VE43 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
41773 2000 VH43 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41774 2000 VR44 02/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41775 2000 VS44 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41776 2000 VQ46 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41777 2000 VW46 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41778 2000 VB50 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41779 2000 VK50 02/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41780 2000 VK53 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41781 2000 VL55 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41782 2000 VM55 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
41783 2000 VS55 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41784 2000 VD56 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41785 2000 VF56 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
41786 2000 VL57 03/11/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
41787 2000 VO57 03/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
41788 2000 VS60 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
41789 2000 VW60 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
41790 2000 WY1 17/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
41791 2000 WJ3 19/11/2000 Fountain Hills C. W. Juels 2,8 km MPC · JPL
41792 2000 WH6 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
41793 2000 WW6 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41794 2000 WK11 24/11/2000 Elmira A. J. Cecce 6,2 km MPC · JPL
41795 Wiens 2000 WN12 22/11/2000 Haleakala NEAT 8,4 km MPC · JPL
41796 2000 WL17 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
41797 2000 WN18 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
41798 2000 WV18 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41799 2000 WL19 25/11/2000 Fountain Hills C. W. Juels 10 km MPC · JPL
41800 Robwilliams 2000 WM19 25/11/2000 Fountain Hills C. W. Juels 8,1 km MPC · JPL