Danh sách tiểu hành tinh/40801–40900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
40801 1999 TN38 01/10/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
40802 1999 TL39 03/10/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
40803 1999 TX39 03/10/1999 Catalina CSS 8,8 km MPC · JPL
40804 1999 TQ40 05/10/1999 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
40805 1999 TW41 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
40806 1999 TX41 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
40807 1999 TQ48 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
40808 1999 TB53 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
40809 1999 TZ57 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
40810 1999 TK63 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
40811 1999 TL63 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
40812 1999 TV63 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
40813 1999 TJ66 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
40814 1999 TY69 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
40815 1999 TY77 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
40816 1999 TX78 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
40817 1999 TT79 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
40818 1999 TR80 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
40819 1999 TT80 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
40820 1999 TY89 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
40821 1999 TD90 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
40822 1999 TM90 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
40823 1999 TU90 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
40824 1999 TV90 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
40825 1999 TZ90 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
40826 1999 TP91 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
40827 1999 TT92 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
40828 1999 TM93 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
40829 1999 TT93 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
40830 1999 TV93 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
40831 1999 TU94 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
40832 1999 TH95 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
40833 1999 TJ95 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
40834 1999 TL95 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
40835 1999 TM95 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
40836 1999 TQ95 02/10/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
40837 1999 TX95 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
40838 1999 TY95 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
40839 1999 TH96 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
40840 1999 TS96 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
40841 1999 TQ98 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
40842 1999 TX98 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
40843 1999 TD99 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
40844 1999 TS101 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
40845 1999 TL102 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
40846 1999 TN102 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
40847 1999 TU102 02/10/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
40848 1999 TZ102 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
40849 1999 TG103 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
40850 1999 TR104 03/10/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
40851 1999 TZ104 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
40852 1999 TX105 03/10/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
40853 1999 TA106 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
40854 1999 TU107 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
40855 1999 TG108 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
40856 1999 TP108 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
40857 1999 TP110 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
40858 1999 TR110 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
40859 1999 TX111 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
40860 1999 TQ113 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
40861 1999 TR113 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
40862 1999 TB114 04/10/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
40863 1999 TL115 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
40864 1999 TO115 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
40865 1999 TH116 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
40866 1999 TU117 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
40867 1999 TD118 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
40868 1999 TM118 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
40869 1999 TN118 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
40870 1999 TQ119 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
40871 1999 TS120 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
40872 1999 TB121 04/10/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
40873 1999 TL121 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
40874 1999 TL122 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
40875 1999 TA123 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
40876 1999 TH123 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
40877 1999 TF124 15/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
40878 1999 TU124 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
40879 1999 TX124 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
40880 1999 TA125 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
40881 1999 TY125 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
40882 1999 TZ125 04/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
40883 1999 TB126 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
40884 1999 TC126 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
40885 1999 TS126 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
40886 1999 TE127 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
40887 1999 TG128 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
40888 1999 TW131 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
40889 1999 TY132 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
40890 1999 TE133 06/10/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
40891 1999 TH136 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
40892 1999 TY136 06/10/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
40893 1999 TL138 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
40894 1999 TQ138 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
40895 1999 TZ140 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
40896 1999 TO141 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
40897 1999 TG142 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
40898 1999 TP142 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
40899 1999 TR142 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
40900 1999 TV142 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL